2 Ali obstaja zakonsko določeno premoženjsko razmerje med zakoncema in če obstaja, kaj določa?

2.1 Opišite splošna načela: katero premoženje je skupno premoženje zakoncev? katero premoženje je posebno premoženje zakoncev?

Anglija/Wales

V Angliji in Walesu ni režima zakonskega premoženja kot takšnega, skupnega premoženja ni, zaradi česar zakonska zveza načeloma nima premoženjskega učinka. Ob prenehanju zakonske zveze pa imajo sodišča široko diskrecijsko pravico do izdaje raznolikih odredb (imenovanih „začasna materialna pomoč“) (glej odgovor na 5.1.).

Škotska

Na Škotskem obstaja spremenjeni sistem ločenega premoženja. Splošno pravilo je, da zakonska zveza ne vpliva na lastništvo premoženja (člen 24 Zakona o družinskem pravu (Škotska) 1985). Vendar, slednje je spremenjeno na pomembne načine:

  • Zakonec ima zakonsko urejene pravice do posesti v zakonskem domu, tudi če je v popolni lasti drugega zakonca.
  • Obstaja načelo pravične delitve (kar običajno pomeni enako delitev)
  • zakonskega premoženja ob prenehanju zakonske zveze.
  • Preživeli zakonec ima ob smrti drugega zakonca določene zaščitene pravice in če obstaja oporoka pogosto prevzame celotno zapuščino.

2.2. Ali obstajajo pravne predpostavke o dodelitvi premoženja?

Anglija/Wales

Zakonska zveza kot takšna nima premoženjskega učinka. Glej tudi 5.1. spodaj.

Škotska

Obstaja domneva, da so deleži lastništva dobrin gospodinjstva, pridobljenih ob pričakovanju sklenitve zakonske zveze ali v času trajanja zakonske zveze, enaki, tudi, če jih je kupil en zakonec (člen 25 Zakona o družinskem pravu (Škotska) 1985).

2.3. Ali morata zakonca predložiti popis premoženja? Če morata, kdaj in kako?

Anglija/Wales

Pravna obveznost za navedeno ne obstaja. Vendar, ker vir premoženja v času prenehanja zakonske zveze lahko vpliva na odredbe, je priporočljivo, da zakonca kljub temu pripravita ta popis (in ga po potrebi posodabljata). Glej tudi 3.1. in 3.2. spodaj.

Škotska

Določba, ki predpisuje obveznost priprave popisa premoženja, ne obstaja.

2.4. Kdo je odgovoren za upravljanje premoženja? Kdo ima pravico do razpolaganja s premoženjem? Ali lahko samo eden od zakoncev razpolaga s premoženjem/upravlja premoženje in ali je soglasje drugega zakonca nujno potrebno (npr. v primerih razpolaganja z bivališčem zakoncev)? Kakšen učinek ima odsotnost soglasja na veljavnost pravnega posla in na možnost nasprotovanja tretji osebi?

Anglija/Wales

V členu 37 Zakona o pravu lastninskih razmerij 1925 je navedeno, da se „moža in ženo za vse namene pridobitve kakršnega koli deleža v posesti (...) obravnava kot dve osebi“, tako da se uporablja splošno pravo o lastninskih razmerjih. Pravo Anglije in Walesa zakoncu niti ne daje pravice do posvetovanja ali veta na transakcije, povezane z družinskim domom v lasti drugega zakonca (glej National Provincial Bank Ltd. proti Ainsworth [1965] AC 1175 in Barclays Bank proti O'Brien [1994] 1 AC 1980).

Pomembno pa je poudariti, da pravo Anglije in Walesa ločuje med pravnim lastništvom (imenskim imetnikom pravice) in pravičnim/upravičenim lastništvom. Skrbniško pravo tako dopušča pridobitev upravičenega deleža tudi, če je pravni lastnik drugi zakonec. V splošnem ima pravni lastnik pravico do upravljanja s premoženjem, a če ima zakonec (ali druga oseba) upravičeni interes do premoženja, lahko to povzroči določene omejitve.

Škotska

Začetna točka je, da vsak zakonec upravlja s svojim lastnim premoženjem, a v skladu z običajnimi pravili o zastopanju lahko vsak od njiju za slednje pooblasti drugega. Vsak zakonec je upravičen do odtujitve lastnega premoženja. Učinek zakonskih pravic do posesti v zakonskem domu pa je, da zakonec, ki je lastnik doma, slednjega ne more odprodati brez privolitve drugega zakonca. Brez navedene privolitve se lahko nasprotuje pravicam do posesti kupca (Zakon o zakonskih domovih (Zaščita družine) (Škotska) 1981).

2.5. Ali so morebitni pravni posli enega zakonca zavezujoči tudi za drugega?

Anglija/Wales

Ne, uporablja se splošno pogodbeno pravo itd.

Škotska

Ni posebnih pravil za zakonca. Uporablja se običajno zastopniško pravo.

2.6. Kdo je odgovoren za dolgove, nastale v času zakonske zveze? Katero premoženje lahko upniki zahtevajo za svoj delež?

Anglija/Wales

Načeloma je za svoj dolg odgovoren posamezen zakonec, razen, če se uporabljajo posebne okoliščine (vendar glej 2.4. zgoraj). Za izpolnitev zahtevka upnika se lahko uporabi le premoženje zakonca, ki je ustvaril dolg.

Škotska

Vsak zakonec je odgovoren za svoje dolgove. Upniki posameznega zakonca lahko za izpolnitev svojih zahtevkov uporabijo le premoženje zadevnega zakonca. V zakonodaji o bankrotu pa obstajajo posebne varovalke za zakonski dom (glej člena 40 in 41 Zakona o bankrotu (Škotska) 1985).