5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

Anglija/Wales

Ob prenehanju zakonske zveze imajo sodišča široko diskrecijsko pravico do izdaje raznolikih odredb (imenovanih „začasna materialna pomoč“), vključno s spremembo razdelitve ali celo prodajo premoženja, izročitvijo premoženja v skrbniški sklad, pavšalnimi plačili, rednimi plačili, odredbami glede pokojnin itd. (členi 21 ff Zakona o zakonskih zadevah 1973). Predpis v členu 25 navaja „zadeve, ki jih mora sodišče upoštevati pri odločitvi o načinu izvrševanja svojih pooblastil“, in prva zadeva, ki jo je treba upoštevati, je blaginja otrok družine. Končni cilj začasne materialne pomoči je doseganje pravičnega rezultata. V primeru Miller proti Miller; McFarlane proti McFarlane [2006] UKHL 24 je lordska zbornica identificirala tri „vidike“ pravičnosti, in sicer potrebe (strank in njunih otrok), nadomestilo (za neugodnosti, nastale zaradi razmerja) in delitev (premoženja). Ker potrebe v mnogih ali celo večini primerov presegajo premoženje, so potrebe pogosto odločilni dejavnik, zaradi česar ostali „vidiki“ pravičnosti ne igrajo pomembne vloge oziroma sploh nobene vloge.

Pri tem pa so uvodni govori v navedenem primeru dali vtis, da je treba določene skupine premoženja (predvsem predporočno in podedovano in v obliki daril prejeto premoženje ali „nezakonsko premoženje“) pri delitvi po prenehanju zakonske zveze obravnavati drugače, kot „plodove skupnega dela“ in zakonski dom. Izrečeno pa je bilo tudi, da dlje, ko je trajalo razmerje, manj pomembno je navedeno ločevanje.

Škotska

Zakonca se lahko sporazumeta o delitvi. Če se ne moreta sporazumeti, lahko vsak od njiju zahteva uporabo finančne določbe o prenehanju zakonske zveze na podlagi načel, določenih v členu 9 Zakona o družinskem pravu (Škotska) 1985. Eno od teh načel je, da se neto vrednost „zakonskega premoženja“ v skladu z definicijo (tj. premoženje, ki sta ga pridobila zakonca, razen v obliki daril ali dedovanja, v času trajanja zakonske zveze, vendar pred datumom ločitve, vključno z morebitno nepremičnino, kupljeno za namen zakonske zveze; člen 10 Zakona o družinskem pravu (Škotska) 1985), pravično razdeli med zakonca (člen 9(1)(a) Zakona o družinskem pravu (Škotska) 1985). Pravična razdelitev pomeni, da se neto vrednost običajno enako razdeli med njiju, vendar ima sodišče pooblastila, da v posebnih okoliščinah odstopi od izrecne enakosti (glej člen 10(6) Zakona o družinskem pravu (Škotska) 1985).

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Anglija/Wales

Glej odgovor na 2.6.

Škotska

Zakonec, ki je bil odgovoren pred tem, ostane še naprej odgovoren.

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

Anglija/Wales

Ne, vendar glej odgovor na 5.1.

Škotska

Učinek načela pravične delitve neto vrednosti zakonskega premoženja ob prenehanju zakonske zveze je, da lahko en zakonec zahteva plačilo drugega, s čimer se doseže enakost.