1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Om makarna inte själva väljer vilken lag som ska tillämpas, tillämpas lagen med avseende på personliga rättsverkningarna av äktenskapet vid tidpunkten för äktenskapet (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). Detta motsvarar den gemensamma eller, i avsaknad av detta, den senaste gemensamma personliga statusen (= nationalitet), under förutsättning att en av makarna har behållit denna (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). I annat fall tillämpas lagen i den stat där båda makarna har sin stadigvarande vistelseort eller, i avsaknad av detta, lagen i den stat där de båda hade sin senaste gemensamma hemvist, under förutsättning att en av makarna har behållit denna (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makarna har möjlighet att fritt välja den lag som skall tillämpas på deras ägodelar. I den mån detta inte strider mot den österrikiska publika ordningen (§ 6 IPRG), kan makarna välja fritt - den valda lagen behöver inte påvisa en relation till äktenskapet. Valet av lagen måste göras uttryckligen (§ 19 IPRG).