2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Det rättsliga förmögenhetsförhållandet mellan makar är boskillnad. Varje make/maka behåller vad han/hon för in i äktenskapet och blir ensam ägare till de ägodelar som han/hon förvärvar under äktenskapet (§ 1237 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). När det gäller förfoganderätten över deras ägodelar, omfattas makarna i princip inte av några begränsningar och de behöver inte gå i borgen för varandras skulder.

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Det finns inga sådana juridiska antaganden.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Det finns ingen bestämmelse som kräver att man upprättar en förteckning över tillgångarna.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

I princip kan makarna fritt förfoga över sina egna respektive ägodelar under äktenskapet. De kan begränsa deras förfoganderätt över vissa ägodelar genom att enas om ett förbud mot överlåtelse och/eller inteckning till förmån för den andra maken (§ 364c ABGB). Registrering av ett sådant förbud i fastighetsregistret har även rättsverkan mot tredje man, så att hädanefter respektive fast egendom endast kan avyttras med samtycke av den andra maken/makan. 
När makarna tillsammans förvärvar äganderätten till en "bostadsrättslägenhet" enligt WEG (Wohnungseigentumsgesetz) kan de endast göra sig av med bostadsrätten och nyttjandet av objektet tillsammans samt (§ 13 para 4 WEG). Bostadsrätten kan även endast begränsas, intecknas eller vara föremål för indrivning efter samtycke av båda makarna. En överlåtelse av en ägarandel av den ena maken/makan måste godkännas av den andra maken/makan. (§ 13 para 3 WEG) Om bostaden tjänar till att tillgodose det akuta bostadsbehovet av åtminstone en av makarna, förbjuds den andra att under äktenskapet väcka talan om uppsägning av den gemensamt ägda bostadsrätten enligt § 830 ABGB (§ 13 para 6 WEG).
Om endast en av makarna är berättigad att förfoga över en bostad som används för att tillgodose det akuta bostadsbehovet av den andra maken, förbjuds den förstnämnda generellt att avyttra bostaden om det är till nackdel för den andra maken (§ 97 ABGB).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Inom ramen för den så kallade "agency implied in fact", kan make/maka som sköter hushållet och inte har en inkomst eller endast en låg inkomst, sluta rättsliga transaktioner i det dagliga livet för den andra makens räkning som avser hushållet och som inte överstiger en viss nivå som motsvarar makarnas levnadsstandard (§ 96 ABGB). I så fall blir endast den representerade maken/makan avtalspart.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

I princip ansvarar varje make/maka endast för de skulder som han/hon själv åtagit sig. "Agency implied in fact" som beskrivs under 2.5 utgör ett undantag från denna regel.