3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makarna har möjligheten att, genom ett äktenskapsförord, avtala ​​om ett annat förmögenhetsförhållande mellan makar än den lagstadgade boskillnaden. Men inte alla egendomsrättsliga avtal mellan makarna betraktas som äktenskapsförord ​​- det handlar enbart om dylika avtal när de i stor utsträckning ersätter de rättsliga förmögenhetsförhållanden mellan makar och är avsedda att reglera de ekonomiska förbindelserna på ett uttömmande sätt.
Som alternativa former av förmögenhetsförhållanden mellan makar tillhandahåller österrikisk lag samäganderätt samt avtal om arv. Makarna behöver dock inte begränsa sig till dessa i sitt val av förmögenhetsförhållande mellan makar.
När det gäller reglerna om samäganderätten, måste man urskilja två former: den rättsligt oreglerade samäganderätten inter vivos samt samäganderätt vid dödsfall. Samäganderätt inter vivos kan struktureras som en allmän eller begränsad samäganderätt. I det första fallet, omfattas hela den medhavda och framtida egendomen av makarna, i det andra fallet ingår endast vissa ägodelar som upptagits i avtalet. Makarna bli delägare av de gemensamma ägodelarna, deras (idealiska) andelar bestäms av avtalet - i tveksamma fall, antas det att deras andelar är lika stora. Det föreligger effektiva begränsningar om dispositionen beträffande delägarnas andelar mellan makarna internt, som inte har rättsverkan mot tredje man. Rättsverkan gentemot mot tredje man finns endast i händelse av ett förbud mot överlåtelse och/eller inteckning som har registrerats i fastighetsregistret enligt § 364c ABGB, eller om hänvisning görs till begränsningen av förfoganderätten när samägandet registreras.
Enligt samäganderätten inter vivos, garanteras skulder av båda makarna av såväl den samäganderätten som de respektive enskilda ägodelar av makarna var för sig som inte inkluderas i den samäganderätten. Om en make skuldsätter sig ensamt eller om skulderna rör honom/henne personligen (t.ex. skyldighet att betala underhåll eller skadestånd), under de allmänna reglerna beträffande gemensamma förmögenhetsförhållanden, kan hela giftorättsgodset samt hans/hennes enskilda ägodelar utmätas. Vid reglerna beträffande den begränsade samäganderätten, däremot, svarar den andra maken inte för sådana skulder med hans/hennes andel av giftorättsgodset.
Enligt samäganderätten fortsätter boskillnaden att gälla i händelse av dödsfall, kan om en av makarna avlider den andra maken/makan fritt förfoga över hans/hennes ägodelar. Om en make avlider, förenas makarnas ägodelar i en gemensam egendom, som efter avdrag för skulder delas i två halvor. Den efterlevande maken får ena hälften, medan den andra hälften utgör dödsboet (§ 1234 ABGB).
Enligt arvsavtalet, utser den ena maken/makan den andra maken/makan eller båda utser varandra ömsesidigt som arvtagare (§ 1249 ABGB). Dock kan endast tre fjärdedelar av dödsboet omfattas av ett sådant avtal (§ 1253 ABGB).
Utöver dessa finns även förhandsavtal, som reglerar fördelningen av giftorättsgodset för dagligt bruk, makarnas besparingar och/eller makarnas hem vid en skilsmässa i förväg. Principen om boskillnad under äktenskapet påverkas inte av dessa avtal. Domaren kan avvika från ett gällande förhandsavtal om en make/maka missgynnas och det skulle vara oskäligt att tvinga fram boskillnaden åt honom/henne (§ 97 para 2 Ehegesetz, EheG).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförord och förhandsavtal om uppdelningen av makarnas sparande och makarnas hem måste ingås i form av en notariatshandling (§ 97 para 1 EheG). I dessa fall måste därför ingående av avtalet utföras av notarius publicus. Däremot kräver ett förhandsavtal om fördelningen av giftorättsgodset för dagligt bruk endast skriftlig form (§ 97 para 1 EheG).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Äktenskapsförord och förhandsavtal kan ingås när som helst under äktenskapet. Äktenskapsförord som ingåtts före äktenskapet gäller endast under förutsättning att äktenskapet fullbordats. I enlighet med deras syfte, träder äktenskapsförord och förhandsavtal i kraft antingen direkt (t.ex. ett avtal om samäganderätt inter vivos) eller endast efter en makes/makas död (samäganderätt vid dödsfall) eller skilsmässa (förhandsavtal).

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna kan också ändra ett befintligt avtal, förutsatt att de formella kraven är uppfyllda.