5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

I avsaknad av ett avtal om motsatsen, bibehålls principen om boskillnad tills skilsmässa inträffar (genom förhandsavtalet, som träder i kraft från och med skilsmässan, se ovan 3.1.). Makarna kan dela på giftorättsgodset för daglig användning och makarnas besparingar genom avtal eller genom att lämna in en begäran - inom ett år efter skilsmässan vunnit laga kraft - för ett beslut av domstolen (§§ 85, 95 EheG).
Giftorättsgodset för daglig användning och makarnas besparingar är föremål för fördelningen (§ 81 Abs 1 EheG). "Giftorättsgodset för daglig användning" är de fysiska sakerna som används av båda makarna under äktenskaplig samlevnad (§ 81 para 2 EheG). Detta omfattar även det äktenskapliga hemmet och bohag. Rättigheter kan också utgöra en del av giftorättsgodset för daglig användning (t.ex. sakrätten till fast egendom) (§ 86 para 1 EheG). "Makarnas besparingar" är besparingar eller tillgångar som makarna har ackumulerat under den äktenskapliga samlevnaden och som vanligtvis är avsedda för realisation (§ 81 para 3 EheG).
Undantagna från boskillnaden är ägodelar som make/maka förts in i äktenskapet, förvärvade på grund av dödsfall eller som han/hon fått som en gåva från en tredje part, ägodelar som används för personligt bruk av endast den ena maken/makan eller för hans/hennes yrkesutövande, liksom ägodelar som tillhör ett bolag eller är andelar i ett företag, i den mån de inte är rena investeringar (§ 82 EheG). Makarnas hem och bohag skall - även när en av makarna fört in dem i äktenskapet, eller ärvt eller fått dem som en gåva - ingå i boskillnaden när makarna avtalar om detta, när den andra maken/makan är beroende av deras fortsatta användning för att säkerställa en vanlig levnadsstandard, eller när ett gemensamt barn har ett avsevärt behov av dess fortsatta användning (§ 82 para 2 EheG). Införandet av det makarnas hem i boskillnaden i enlighet med § 82 punkt 2 kan uteslutas genom ett avtal mellan makarna (§ 87 para 1 EheG)
Fastigheten som omfattas av boskillnaden skall fördelas i lika delar. På så sätt tar man hänsyn till kvaliteten och omfattningen av bidraget som vardera make/maka lämnar till förvärvet av fastigheten samt till barnens bästa (§ 83 para 1 EheG).
Om makarna har ingått ett äktenskapsförord ​​och egendom som tillhör samäganderätten omfattas inte av boskillnaden enligt §§81, och följande i EheG [Österr. äktenskapsbalken], kommer äktenskapsavtalets giltighet, i avsaknad av något annat avtal, vara beroende på makens/makans vårdslöshet när det gäller skilsmässan. Om det inte finns någon skillnad i omfattningen av vårdslösheten, får vardera maken tillbaka vad han eller hon bidrog med. I händelse av en övervägande vårdslöshet av den ena maken/makan, kan den andra maken/makan välja att äktenskapsförordet upphävs eller om en 50-50 fördelning ska ske, liksom vid fallet om den ena maken/makan avlider (§ 1266 ABGB). Rätten som skapats av ett arvsavtal förblir intakt till förmån för den felfria maken/makan(§ 1266 ABGB).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Skulder som har nära anknytning till giftorättsgodset för dagligt bruk eller makarnas besparingar, eller som har samband med makarnas utgifter i vardagslivet, ska räknas in i boskillnaden (§ 81 para 1 EheG) (§ 83 para 1 EheG). Om det inte finns något avtal mellan makarna som reglerar detta, kan rätten avgöra vilken make/maka inom relationen som blir skyldig att betala skulderna (§ 92 EheG).

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Boskillnaden bör ske främst genom fördelning av ägodelar. Endast om det är omöjligt att uppnå ett rättvist resultat på detta sätt, kan domstolen besluta om en utjämningsbetalning till den missgynnade maken/makan (§ 94 para 1 EheG).