6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Om den rättsliga boskillnaden gäller under äktenskapet, fortsätter den att gälla även efter att den ena maken/makan avlider. Den efterlevande maken har rätt till den lagstadgade andelen i dödsboet och det lagstadgade arvet i förväg, där det senare omfattar bohaget och rätten att bo kvar i makarnas hem (§ 758 ABGB).
Om makarna hade avtalat om giftorättsgodset inter vivos, avräknas befintliga skulder först från giftorättsgodset och detta fördelas sedan enligt den avtalade fördelningen eller, om läget är oklart, i två lika delar. Den efterlevande maken får ena hälften, medan den andra hälften ingår i den avlidna makens/makans dödsbo.
Konsekvenserna av makens/makans död om det föreligger samäganderätt i händelse av dödsfall presenteras under 3.1.