3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makarna har möjlighet att välja förmögenhetsförhållande genom ett äktenskapsförord. Enligt belgisk rätt medges boskillnad och universell samäganderätt som alternativa former av förmögenhetsförhållanden mellan makar. Makarna har dessutom möjlighet att reglera sina förmögenhetsförhållanden efter eget fritt tycke, så länge de inte föreskriver något som står i strid med allmän ordning eller god sed (art. 1387 i CC).

Vid boskillnad (art. 1466-1469 i CC) förekommer endast två förmögenhetsmassor: den ena makens förmögenhetsmassa och den andra makens förmögenhetsmassa. Respektive makes inkomster förblir åtskilda, vilket betyder att de fritt kan förfoga över sina intäkter. Det innebär emellertid inte att makar som väljer boskillnad inte kan äga något gemensamt. Men de tillgångar de gemensamt förfogar över är inte "gemensamma", utan snarare "oskiftade". Det betyder att bestämmelserna i allmän rätt om samägande är tillämpliga (art. 577-2 i CC). Även den särskilda status familjens hus åtnjuter erkänns med detta förmögenhetsförhållande.

Vid universell samäganderätt mellan makar (art. 1453 i CC) finns i det närmaste endast gemensam egendom. Oavsett hur tillgångarna förvärvats kommer de alltid att tillhöra båda makarna gemensamt.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet är ett betydelsefullt avtal. Äktenskapsförord som upprättas före äktenskapets ingående jämte ändringar (förändring av förmögenhetsförhållandet eller byte till annat förmögenhetsförhållande) av föreskrivet eller lagenligt förmögenhetsförhållande måste upprättas med hjälp av ett autentiskt instrument (art. 1392 i CC).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett äktenskapsförord som ingås före äktenskapets ingående träder i kraft per äktenskapets ingående (art. 1391 i CC). Makar som inte ingått något äktenskapsförord är, från dagen då de ingår äktenskap i civil ordning, underkastad ordningen enligt lag vilken är samägande endast av egendom som förvärvas efter äktenskapets ingående. Makarna kan under äktenskapet genom en ömsesidig överenskommelse ändra (förändra eller byta) förmögenhetsförhållande genom ett autentiskt instrument. Se 2.1 och 3.4.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna kan under äktenskapet genom en ömsesidig överenskommelse ändra (förändra eller byta) förmögenhetsförhållande. Ändringen får inte stå i strid med tvingande rättsregler och får inte skada familjens eller tredje mans intressen. Om någon av makarna så begär föregås handlingen för att ändra förmögenhetsförhållandet av en förteckning över all makarnas lösa och fasta egendom jämte skulder. En av notarie upprättad förteckning krävs om ändringen av förmögenhetsförhållandet medför att tidigare förmögenhetsförhållande upplöses (art. 1394 i CC).