4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Äktenskapliga förmögenhetsförhållanden och rättsliga samboendekontrakt i Belgien, registreras i det centrala gemenskapsregistret för äktenskapskontrakt, vilket är en nationell databas föreskriven av belgisk lag. Detta digitala register styrs av det belgiska notariesamfundet.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Alla äktenskapsförord och ändringar (ändringar av makarnas förmögenhetsförhållanden eller ändring till annat förhållande) som trädde i kraft den 1 september 2011, och rättsliga samboendeavtal som trädde i kraft efter den 1 september 2015, utfärdade av en notarie, registreras i det centrala registret. Vidare har alla äktenskapsförord som ingåtts mellan den 1 september 1981 och den 1 september 2011 också registrerats för de kontrakt där båda parter alltjämt levde per den 1 september 2011. Slutligen registreras de rättsliga beslut vilka innefattar en ändring till befintliga förmögenhetsförhållanden eller samboendeavtal. Registret innefattar inte själva lagarna, utan endast metadata. I registret anges exempelvis vilka personer som varit inblandade i ingåendet av äktenskapsförordet respektive handlingen som innebär förändring samt vilket förmögenhetsförhållande mellan makarna som valts. Även närmare uppgifter om parterna och uppgifter om den person som upprättat handlingen eller som har den i förvar registreras. Handlingen och dess faktiska innehåll förblir konfidentiellt.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Notarier, diplomater med en notariefunktion, utmätningsmän och justitiesekreterare kan konsultera registret. Andra offentliga myndigheter kan också ha tillgång till registret men endast i de fall där en konsultation är nödvändig för verkställandet av en specifik offentlig tjänst. De kontrakterande parterna har också tillgång till de data som rör dem. Tredje part behöver visa ett berättigat intresse, och access måste anhållas om av det belgiska advokatsamfundet.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Registrering i det centrala registret över äktenskapsförord har ingen rättsverkan.