8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

För registrerade partnerskap (i belgisk rätt: cohabitation légale/wettelijke samenwoning) behåller båda partner de tillgångar för vilka han/hon kan styrka äganderätten. En oskiftad förmögenhetsmassa skapas som består av de tillgångar för vilka ingen av de två partnerna kan styrka äganderätt (art. 1478 i CC). För oregistrerade partnerskap (i belgisk rätt: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) finns endast partnernas två separata förmögenhetsmassor.

För alla skulder som någon registrerad partner ådragit sig för samboförhållandets skull ansvarar även den andra partnern gemensamt och solidariskt (art. 1477 i CC). Detta gäller inte för oregistrerade partnerskap.

Vid en av partnernas bortgång erhåller den efterlevande partnern i ett registrerat partnerskap brukanderätt till den fasta egendom som fungerar som familjens gemensamma bostad, inbegripet hushållstillgångar (art. 745 octies i CC). Detta gäller inte för oregistrerade partnerskap.

Registrerade partner kan reglera sina partnerskap med hjälp av en överenskommelse. Sådan överenskommelse måste i enlighet med artikel 1478, slutet, i CC upprättas genom en av notarie upprättad handling.