1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Makars förmögenhetsförhållanden ska regleras av den lag som är tillämplig på deras personliga förhållanden. Makars personliga förhållanden ska regleras i enlighet med deras gemensamma nationella lag, och om de är medborgare i olika länder ska förhållandena regleras i enlighet med lagen i det land där de har gemensam hemvist, och om de inte har någon gemensam hemvist ska förhållandena regleras i enlighet med lagen i det land till vilket båda makarna generellt sett har närmast anknytning (artikel 79 i lagen om internationell privaträtt (CPIL)).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makar får välja vilken lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden om detta tillåts i enlighet med den lag som specificerats i 1.1. (artikel 79 i CPIL). Bulgarisk lag tillåter ett sådant lagval. Lagvalsavtalet måste göras skriftligen, dateras och undertecknas av (de blivande) äkta makarna. Avtalets giltighet regleras av den valda lagen (artikel 80 i CPIL).