2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Allmänna regler för egendomsgemenskap:

Om det inte finns ett avtal mellan makarna där de väljer en annan förmögenhetsordning, gäller de allmänna reglerna för egendomsgemenskap (artikel 18, punkt 2 i familjelagen (FC)). Artikel 21 och följande artiklar i familjelagen reglerar de allmänna reglerna för egendomsgemenskap. Tillgångar som förvärvats under äktenskapet och som båda makarna bidragit till tillhör gemensamt båda makarna (de ingår i egendomsgemenskapen) oavsett om å vems vägnar som de har förvärvats. Egendomsgemenskapen omfattar inte tillgångar som förvärvats före äktenskapet eller tillgångar som förvärvats genom arv eller gåva under äktenskapet.

Lös egendom som förvärvats av en av makarna under äktenskapet och som används för hans/hennes personliga användning eller yrke är hans/hennes privata egendom. Lös egendom som förvärvats under äktenskapet av en av makarna som driver en enskild firma är också en del av hans/hennes privata egendom. Tillgångar som förvärvats under äktenskapet enbart genom privat egendom är även de privata (artiklarna 22 och 23 i FC).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Nej.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Makarna behöver inte upprätta en förteckning över tillgångar.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Båda makarna har rätt att sköta den gemensamma egendomen. Båda makarna kan utföra åtgärder gällande skötseln av den gemensamma egendomen (artikel 24, punkt 1 i FC).

Under äktenskapet kan ingen av makarna enskilt överlåta den andel av den gemensamma egendomen som han/hon skulle ha rätt till om egendomsgemenskapen skulle upphöra. Överlåtelse av tillgångar som ingår i den gemensamma egendomen ska göras gemensamt av båda makarna (artikel 24, punkt 3 i FC).

Överlåtelse av fast egendom som gjorts av endast en av makarna kan bestridas. Maken kan väcka talan inom sex månader från det datum som han/hon fått kännedom om överlåtelsen, dock inte senare än tre år efter att överlåtelsen skett(artikel 24, punkt 4 i FC).

I fall där en av makarna överlåtit gemensam lös egendom mot ersättning utan den andres samtycke är avtalet bindande för den andra maken om tredje man inte kände till eller rimligen kunnat känna till att en av makarna inte samtyckte till överlåtelsen. Vid benefika överlåtelser av gemensam lös egendom eller i fall där överlåtelse kräver en skriftlig handling där underskrifter bestyrks av en civilnotarie är bestämmelsen om överlåtelse av fast egendom utan samtycke från den andra maken tillämplig (se ovan) (artikel 24, punkt 5 i FC).

Även om en av makarna är ensam ägare av familjebostaden kan han/hon inte överlåta det utan samtycke från den andra maken om makarna inte har en annan bostad. Om det inte finns ett samtycke ska överlåtelsen genomföras med godkännande av distriktsdomaren om domstolen inte finner att det skadar de minderåriga barnen och familjen (artikel 26 i FC).

Båda makarna får ingå avtal med tredje man eller med sin make om överlåtelse av sin privata egendom (artikel 25 i FC).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Som tidigare nämnts så är avtalet i fall där en av makarna överlåtit gemensam lös egendom utan den andres samtyck bindande för den andra maken om tredje man inte kände till eller rimligen kunnat känna till att den andra maken inte samtyckte. Skulder som ådragits av en av makarna för att uppfylla familjens behov är gemensamma skulder för vilka båda makarna är ansvariga (artikel 32 i FC).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

De utgifter som är nödvändiga för att uppfylla familjens behov ska betalas av båda makarna. De är gemensamt ansvariga för skulder som de ådragit sig för familjens behov (artikel 32 i FC). Makarna är ansvariga för sina personliga skulder genom sin privata egendom och genom sin andel av den gemensamma egendomen.