4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Förmögenhetsförhållandet måste registreras.

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Det finns ett centralt, elektroniskt register vid registreringsmyndigheten (artikel 19 i FC).

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Äktenskapsförord och de tillämpliga reglerna för makarnas förmögenhetsförhållanden måste registreras.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Registret är offentligt. En avgift tas ut för upplysningar och intyg från registret i enlighet med en taxa antagen av ministerrådet (artikel 19, punkt 4 i FC).

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

De allmänna reglerna om makars egendomsgemenskap ska gälla gentemot tredje man om inget annat system har registrerats (artikel 20 i FC).