5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

Upplösning av äktenskapet leder till upplösning av makarnas förmögenhetsförhållanden (artikel 27 i FC) och uppdelning av den gemensamma egendomen.

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Makarnas andelar av den gemensamma egendomen är lika stora (artikel 28 i FC).

Dock kan en domstol besluta att en större andel av den gemensamma egendomen ska ges till den make som har tilldelats vårdnaden om underåriga barn om detta innebär särskilda svårigheter för honom/henne. Bortsett från sin andel får denna make den lösa egendom som är till för uppfostran och utbildningen av barnen (artikel 29, punkterna 1 och 2 i FC). Vid en skilsmässa kan domstolen besluta att tilldela en större andel till en av makarna om denna make har bidragit avsevärt mer till förvärvandet av egendomen än den andra maken (artikel 29, punkt 3 i FC).

Vid skilsmässa har vardera maken rätt till en andel av de tillgångar från yrkesutövande och de fordringar som den andra maken har förvärvat under äktenskapet, om de är av betydande värde och om han/hon har bidragit till förvärvandet genom antingen arbete, medel, barnomvårdnad eller hushållsarbete. Anspråket kan även framställas före skilsmässan om den make som har förvärvat egendomen handlar på ett sätt som hotar den andra makens eller barnens intressen (artikel 30 i FC).

Artikel 31 i FC anger att ett anspråk i enlighet med artikel 29, punkt 3 och artikel 30 måste framställas inom ett år efter äktenskapets upplösning. Anspråk enligt artikel 29, punkterna 1 och 2 får framställas inom ett år efter verkställandet av domstolsbeslutet om vårdnaden om barnen.

Regelsystem för bodelning:

Tillgångarna som makarna förvärvat under äktenskapet är deras privata egendom (artikel 33, punkt 1 i FC).

Om äktenskapet upplöses kan vardera maken begära en del av värdet för den egendom som den andra maken förvärvat under äktenskapet i den mån som maken bidrog till tillgångarna genom arbete, medel, barnavård, hushållsarbete eller på annat sätt (artikel 33, punkt 2 i FC).

Äktenskapsförord:

Genom äktenskapsförord kan makarna avtala om uppdelning av sin egendom vid skilsmässa (artikel 38 i FC).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Artikel 38 i FC anger att makarna i äktenskapsförodet får reglera sitt ansvar för utgifter och åtaganden som ådragits under äktenskapet. Om makarna inte ingått ett äktenskapsförord för att avtala om ansvar är bestämmelsen i artikel 36, punkt 2 tillämplig; makarna har gemensamt ansvar för åtaganden som gjorts för familjens aktuella behov. Om äktenskapet upplöses genom skilsmässa förblir makarna gemensamt ansvariga som vanliga medgäldenärer för existerande åtaganden som de ådragit sig under äktenskapet eftersom de inte längre är gemensamt ansvariga som äkta makar.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Familjelagen reglerar fall där makar har rätt till en större andel av den gemensamma egendomen (se 5.1).