3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makarna kan ingå ett giftorättsgodsavtal som styr deras egendomsförhållanden med avseende på befintlig och framtida egendom (artikel 255 i familjelagen).

Makarna kan upprätta sitt egendomsförhållande på egen hand och för deras eget bästa genom att fastställa vilka av deras tillgångar som ska ingå i den gemensamma egendomen och vilka som ska tillhöra makarnas enskilda egendom (artiklarna 248, 249 och 253 i familjelagen). För vissa frågor, till exempel förvaltning eller uppdelning av egendom, ska bestämmelserna i lagen om ägarskap och andra egendomsrättigheter tas i beaktande.

Giftorättsgodsavtal regleras inte i familjelagen, vilket innebär att alla avtal som inte strider mot de obligatoriska bestämmelserna är tillåtna. Det finns begränsningar avseende tillämpningen av utländsk lag eftersom det inte är tillåtet att tillämpa utländsk lag på egendomsförhållanden i ett giftorättsgodsavtal (artikel 257 i familjelagen) om båda makarna är kroatiska medborgare. Om en av makarna är medborgare i ett annat land tillämpas däremot lagen om internationell privaträtt (se punkt 1.2).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Ett giftorättsgodsavtal måste ingås skriftligen och makarnas namnteckningar ska intygas av en civilrättslig notarie (artikel 255, paragraf 3 i familjelagen).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett giftorättsgodsavtal kan ingås före eller under äktenskapet.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna kan ändra ett befintligt giftorättsgodsavtal eller ingå ett nytt när som helst om alla ovannämnda villkor har uppfyllts.