5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Om äktenskapet ogiltigförklaras eller upplöses, eller om parterna har separerat, så kan endera part göra anspråk på sitt bidrag för att värdeökningen den andra makens egendom. I synnerhet föreskrivs det i avsnitt 14 i lag 232/91 att om värdet av endera makens egendom har ökat i värde under tiden för äktenskapet och den andra maken har bidragit till en sådan värdeökning, ska den andra maken lämna in en ansökan om giftorättsgods till domstolen och göra anspråk på den del av egendomen som har ökat i värde på grund av dennes bidrag. Sådant bidrag ska, om inget annat påvisas, förutsättas vara en tredjedel av värdeökningen, om det inte är bevisat vara mer eller mindre (se 2.2). Det godkänns att bidrag inte enbart är av monetär art. En make som vårdar familjens underåriga barn och makarnas hushåll och ger moraliskt stöd till dennes arbetande make kan mycket väl anses ha bidragit till värdeökningen av den andra makens egendom.

Om makarna har förvärvat egendom från donationer, arv, legat eller genom ex gratia-ersättningar, ska detta inte tas i beaktning vid beräkningen om en värdeökning har skett av makarnas egendom.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Se svaret till 2.6.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Nej, men se svaret till 5.1.