6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Den efterlevande maken är berättigad till en andel av kvarlåtenskapen eller om den avlidna maken har upprättat ett testamente i den icke disponibla kvoten av kvarlåtenskapen. Därmed är den efterlevande maken berättigad till en andel oavsett om den avlidne har upprättat ett giltigt testamente eller inte. Den efterlevande makens andel fastställs på grundval av förekomsten av andra arvtagare och i enlighet med avsnitt 44 i kapitel 195, enligt följande:

  • i ) Om den avlidna efterlämnar, förutom maken, något barn eller ättling därav ska makens andel vara lika stor som varje barns andel. Alltså om den avlidna efterlämnar en make och två barn blir makens andel en tredjedel. Om ett barn till den avlidna avlider inom den avlidnas livstid, ska dennes barn (alltså den avlidnes barnbarn) vara berättigad till den andel som deras förälder skulle ha fått om denne varit i livet.
  • ii ) Om den avlidna efterlämnar, förutom maken, varken något barn eller ättling därav, men någon förfader eller ättling därav inom den tredje arvsklassen till den avlidna, ska makens andel vara hälften av kvarlåtenskapen eller av den icke disponibla kvoten av kvarlåtenskapen. Det görs gällande att termen ”förfader eller ättling därav” också ska inbegripa släkt som inte är i direkt led eftersom annars skulle hänvisningar till ättlingar vara meningslösa. Ättlingar i direkt led täcks av i) ovan. Alltså om den avlidna efterlämnar föräldrar, mor- eller farföräldrar, mor- eller farbröder, mostrar eller fastrar eller syskonbarn, ska andelen för den efterlevande maken uppgå till hälften. Det saknar betydelse om den avlidna efterlämnar en eller flera förfäder eller ättlingar därav inom den tredje arvsklassen. Det är tillräckligt att det finns en enda för att den efterlevande makens andel ska begränsas till hälften.
  • iii ) Om den avlidna efterlämnar, förutom maken, varken något barn eller ättling därav, eller någon förfader eller ättlingar därav inom den tredje arvsklassen, men efterlämnar någon förfader eller ättling därav inom den s.k. fjärde arvsklassen, ska den kvarlevande makens andel vara tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen eller av den icke tillgängliga andelen av kvarlåtenskapen. Alltså om den avlidna efterlämnar kusiner, eller syskon till mor- eller farföräldrar eller barnbarn till ett syskon, ska den lagstadgade andelen för maken begränsas till tre fjärdedelar.
  • iv ) Om den avlidna efterlämnar, förutom maken, varken något barn eller ättling därav, eller någon förfader eller ättling därav inom den s.k. fjärde arvsklassen till den avlidna, ska maken ärva hela kvarlåtenskapen eller hela den icke disponibla kvoten av kvarlåtenskapen.