8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Det finns ingen lag som reglerar samboskap utanför äktenskap på Cypern. Cypriotisk familjerätt avser endast gifta par. Det finns inga gällande bestämmelser med avseende på giftorättsgods för personer som inte är gifta. Det är dock accepterat att sedvanerätt om s.k. truster från beslut av domstol kan tillämpas på ogifta partner. Alltså kan en partner vara berättigad om det kan styrkas att det fanns gemensam avsikt avseende en tillgång och partnern kan styrka att denne var förmånstagaren för en sådan tillgång i enlighet med de allmänna principerna för s.k. truster från beslut av domstol.