9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Domstolarnas avdelningar för familjerätt är den enda behöriga myndigheten med avseende på tvister om giftorättsgods. De är internationellt behöriga så länge som endera av parterna varit bosatt på Cypern i minst tre månader före ansökan om äktenskap lämnades in.