1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

De grundläggande reglerna för att bestämma vilken lag som är tillämplig återfinns i lag nr 91/2012 års författningssamling om internationell privaträtt. I enlighet med (avsnitt 49, § 3 i lagen om internationell privaträtt), regleras förmögenhetsförhållanden mellan makar av lagen i det land där makarna är bosatta. Om makarna har sin normala hemvist i olika länder, ska deras förmögenhetsförhållande regleras av lagen i den stat där båda makarna är medborgare. Om makarna har olika medborgarskap, ska deras förmögenhetsförhållande regleras av den tjeckiska lagen. This matter is also regulated by bilateral treaties on legal aid in civil, commercial and family matters concluded between the Czech Republic and former socialist states (e.g. Treaty with Bulgaria dated 25.11.1976, Treaty with Poland dated 21.12.1987, Treaty with the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia dated 21.1.1964, Treaty with Romania dated 11.07.1994), where the connecting factor of nationality is decisive for the determination of the applicable law. Anknytningen till makarnas gemensamma hemvist tas hänsyn till endast om makarna är medborgare i olika länder. I fördraget med före detta Sovjetunionen som undertecknades den 12 augusti 1982 (gäller för Ryssland, Moldavien, Kirgizistan och Georgien) och i fördraget med Ukraina av den 28 maj 2001 används makarnas gemensamma hemvist som bestämmande faktor. Föreskrifterna i dessa internationella fördrag ska tillämpas i stället för lagbestämmelserna.

Registrerade partnerskap och liknande relationer och deras verkningar, däribland ändring av partnernas personella och förmögenhetsförhållanden, regleras av lagen i den stat där det registrerade partnerskapet eller ett liknande förhållande ingåtts (avsnitt 67, § 2 i lagen om internationell privaträtt).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Enligt avsnitt 49, § 4 i lagen om internationell privaträtt, kan makarna komma överens om att deras förmögenhetsförhållande ska regleras av:

  • lagen i den stat där en av makarna är medborgare, eller
  • lagen i den stat där en av makarna har sin normala hemvist, eller
  • i händelse det finns fast egendom, lagen i den stat där egendomen är belägen, eller
  • tjeckisk lag.

Avtalet ska upprättas av en civilnotarie i form av en officiell handling, eller liknande form, såvida avtalet ingås utomlands.