2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

The statutory matrimonial property regime in the Czech Republic is the joint property of spouses, which is governed by the Civil Code (lag nr 89/2012 års författningssamling).

En mer detaljerad avgränsning av den gemensamma egendomen återfinns i avsnitten 709, 710 och 3040 i civillagen, enligt vilken makarnas gemensamma egendom kan omfatta:

 • Tillgångar som förvärvats av en av makarna eller av båda tillsammans under deras äktenskap, med undantag av tillgångar som:
  • tjänar en av makarnas individuella behov;
  • förvärvats av endast en av makarna som gåva, arv eller legat, såvida inte gåvogivaren vid överlämnandet eller den avlidne i sin sista vilja manifesterade en annan avsikt;
  • förvärvats av en av makarna som av domstol tillerkänd ersättning för skada på dennes mänskliga rättigheter; erhållits av
  • förvärvats av en av makarna genom en rättsakt avseende dennes enskilda egendom;
  • förvärvats av en av makarna som ersättning för skada på, eller förstörelse eller förlust av dennes enskilda egendom;
  • som erhållits på grundval av restitutionslagstiftning till make som ägt egendomen före äktenskapet, eller är den rättslige efterträdaren till den ursprunglige ägaren.

Makarnas gemensamma egendom omfattar även vinster som härrör från någon av makarnas personliga egendom, samt en makes andel i ett företag eller kooperativ, om maken ifråga under äktenskapet blivit medarbetare i företaget eller medlem i kooperativet (såvida inte aktieförvärvet faller under ett av de ovan nämnda undantagen).

 • Skulder och andra förpliktelser som makarna ådragit sig under äktenskapet, såvida inte:
  • de är relaterade till tillgångar som exklusivt ägs av endast en av makarna och deras omfattning överstiger vinsten som härrör från dessa tillgångar; eller
  • de antogs av endast en av makarna utan godkännande av den andre, och utan att de har att göra med familjens dagliga eller gemensamma behov.

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Den tjeckiska lagen innehåller för närvarande inga bestämmelser i detta avseende.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Det finns inga tvingande bestämmelser om att upprätta en förteckning över tillgångarna. Det är dock tillrådligt att upprätta en förteckning i samband med delningen av makarnas gemensamma egendom (genom att äktenskapet upplöses eller den ena makens frånfälle).

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Båda makarna (eller den ene av dem, om så överenskommits) använder och förvaltar de tillgångar som utgör del av deras gemensamma egendom. The routine management of assets which are part of the joint property may be carried out by either of them (e.g. settlement of common household matters, payment of regular obligations such as rent and connected services, food, purchase of ordinary consumer items). I frågor som inte rör den löpande förvaltningen av makarnas gemensamma egendom (t.ex. överlåtelse av fast egendom eller tillgångar till ett högre värde eller inteckning av fastigheter), krävs båda makarnas samtycke. Om en av makarna vägrar att ge sitt samtycke utan goda skäl eller inte är i stånd att uttrycka sin vilja, kan dennes godkännande ersättas av domstol efter framställan av den andre maken. Om en av makarna agerar utan den andre makens samtycke, i fall där båda makarnas samtycke krävs, kan den andre maken ansöka om att en sådan handling ogiltigförklaras (avsnitt 713 och 714 i civillagen); om denne emellertid försummar att ansöka om att handlingen ogiltigförklaras, förblir handlingen giltig (avsnitt 586, §2 i civillagen). Dessa bestämmelser gäller endast om de inte ändrats genom äktenskapsförord eller domstolsbeslut.

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Both spouses are jointly and severally entitled and obliged from legal acts concerning their joint property which were performed by one of them within the scope of the routine management (avsnitt 713, § 3 i civillagen).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Båda makarna är solidariskt betalningsansvariga för skulder med anknytning till deras gemensamma egendom (avsnitt 713, § 2 i civillagen). Dessa skulder kan täckas från makarnas gemensamma egendom eller från vardera makens enskilda egendom. Äktenskapsförordet kan utesluta solidariskt ansvar för makarnas skulder, men ett sådant avtal är giltigt gentemot tredje man endast om tredje man är överens med detta (avsnitt 719, § 2 i civillagen) eller om det registrerats, på begäran av båda makarna, i det offentliga registret över äktenskapsförord (avsnitt 721, § 1 i civillagen). Makarna förblir var för sig ansvariga för de skulder som inte utgör del av makarnas gemensamma egendom, dvs. i princip:

 • skulder relaterade till en makes enskilda egendom, i den mån de överskrider vinsterna från dessa tillgångar;
 • skulder som ådragits av en av makarna utan samtycke av den andre och som inte avser familjens dagliga behov;
 • skulder som härrör från försummelse av en av makarna;
 • skulder till staten och offentliga myndigheter;
 • skulder som uppkommit före äktenskapet.

Vid verkställighetsförfaranden, kan dessa skulder (med undantag av skulder som uppstått före äktenskapet) täckas inte endast från den för skulden ansvarige makens enskilda egendom, utan också från makarnas gemensamma egendom.