3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

I ett äktenskapsförord, kan de (framtida) makarna komma överens om ett förmögenhetsförhållande i äktenskapet som avviker från det lagstadgade. De kan avtala om skilda förmögenhetsförhållanden; om en ordning där den gemensamma egendomen ska bestämmas av dess omfattning på dagen för äktenskapets upphörande; om en utvidgning eller minskning av omfattningen av den gemensamma egendomen (avsnitt 717 i civillagen). Avtalet kan i princip innehålla vilken överenskommelse som helst som inte strider mot lagen - däri kan speciellt, avvikande från lagen, fastställas villkoren för inkludering / exkludering av befintliga och framtida tillgångar i/från den gemensamma egendomen. This means, for example, that spouses may agree that an asset (e.g. real estate) owned solely by one of the spouses will become part of the spouses’ joint property. Äktenskapsförordet kan också reglera förmögenhetsförhållandena i händelse av äktenskapets upphörande genom skilsmässa eller dödsfall (avsnitt 718, § 1-2 i civillagen). Dessutom kan förvaltningen av den gemensamma egendomen justeras genom äktenskapsförordet i enlighet med makarnas behov.

Men även under skilda förmögenhetsförhållanden kan avtalet i princip inte upphäva kravet på båda makarnas samtycke för att avyttra så kallad normal hushållsutrustning (d.v.s. lösegendom som tjänar familjens vitala behov) som behövs oavsett om den tillhör den gemensamma egendomen eller endast en av makarna (avsnitt 718, § 3 i civillagen). Dessutom får äktenskapsförordet inte ha som konsekvens att en make inte kan sörja för familjen och det får inte påverka tredje mans rättigheter, utom om tredje man är överens eller om avtalet på begäran av båda makarna registrerats i ett offentligt register över äktenskapsförord (avsnitt 719 och 721 i civillagen).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförord måste upprättas av en civilnotarie i form av en officiell handling (avsnitt 716, § 2 i civillagen).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

The contract may be concluded at any time during the marriage or also prior to its celebration. In the first case, the contract comes into effect upon its conclusion, in the second case when the spouses lawfully enter into marriage.

Om emellertid ett avtal avser ett objekt registrerat i ett offentligt register (t.ex. en fastighet) och som redan ingår i makarnas gemensamma egendom eller som tillhör endast en av dem, blir avtalet i denna del giltigt gentemot tredje man endast efter registrering i fastighetsregistret (avsnitt 720, § 2 i civillagen). Om makarna kommit överens om en retroaktiv verkan av det fastställda förmögenhetsförhållandet, är detta utan laga kraft.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna har rätt att ändra det existerande äktenskapsförordet efter överenskommelse. Även det ändrade äktenskapsförordet kräver att det upprättas som en offentlig handling av en civilnotarie. Förmögenhetsförhållandena kan också ändras genom en dom i domstol (på begäran av en av makarna). En sådan ändring kräver båda makarnas godkännande eller ett domstolsbeslut beträffande de berörda delarna i makarnas gemensamma egendom i det befintliga förmögenhetsförhållandet. Å andre sidan är dessa förändringar bara giltiga mot tredje man under vissa förutsättningar.