4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Det finns två register för äktenskapsförord i Tjeckien:

  • Förteckning över rättsakter om makars förmögenhetsförhållande - ett offentligt elektroniskt register.
  • Register över rättsakter om makars förmögenhetsförhållande - ett icke-offentligt elektroniskt register.

Båda registren underhålls, drivs och administreras av Tjeckiens notariekammare.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Förteckning över rättsakter om makars förmögenhetsförhållande

Förteckningen över rättsakter är till för införandet av äktenskapsförord (eller överenskommelser om ändringar av äktenskapsförord) samt domar avseende makars förmögenhetsförhållande. Förteckningen innehåller ett index och en samling handlingar. Följande information registreras i denna förteckning:

  • namn, efternamn, födelsedatum, samt (de blivande) makarnas hemvist,
  • datum för ingåendet och ikraftträdandet av äktenskapsförordet, specificering av avtalad ordning enligt civillagen, samt namn, efternamn och säte för den civilnotarie som upprättat avtalet över makarnas förmögenhetsförhållande, eller
  • datum för utfärdandet och ikraftträdandet av domstolsbeslut om makars förmögenhetsförhållande, dess registreringsnummer, benämning för den domstol som har utfärdat beslutet och en uppgift om huruvida domstolen annullerat eller förnyat makarnas gemensamma egendom, eller ändrat dess nuvarande omfattning eller ändrat makarnas förmögenhetsförhållande,
  • vid behov, annan information.

Samlingen av rättsakter innehåller kopior av äktenskapsförord eller domstolsbeslut.

Äktenskapsförord registreras endast i förteckningen om detta stipulerats i äktenskapsförordet, eller på begäran av båda makarna. Å andre sidan, är registreringen av domar rörande makars förmögenhetsförhållande obligatorisk, oavsett makarnas vilja.

Förteckningen är offentlig och Tjeckiens notariekammare publicerar information som införts i förteckningen på ett sätt som gör det möjligt för fjärråtkomst. Notarie ska vid någons begäran utfärda en kopia av äktenskapsförord eller domstolsbeslut från samlingen av rättsakter, eller då så är fallet utfärda en bekräftelse att något sådant inte finns registrerat i förteckningen (avsnitt 35j - 35l i lag nr 358/1992 års författningssamling om notarier och deras arbetsuppgifter ("notarieförfaranden").

Register över rättsakter om makars förmögenhetsförhållande

Också registret över rättsakter är avsett för registreringen av äktenskapsförord (eller överenskommelser om ändring av dessa avtal) samt domar rörande makars förmögenhetsförhållande.

Följande uppgifter registreras i detta register:

  • namn, efternamn, födelsedatum och (de blivande) makarnas hemvist,
  • namn, efternamn och säte för den civilnotarie hos vilken äktenskapsförordet deponerats (eller motsvarande information om domstolens dom),
  • registreringsnummer och datum för avtalet (eller motsvarande information om domstolens dom),
  • registreringsdatum.

Informationen i registret är endast tillgänglig för den civilnotarie som upprättat äktenskapsförordet och för Tjeckiens notariekammare. Registret fungerar som informationskälla för makars förmögenhetsförhållande endast vid arvsförfarande efter att en av makarna har avlidit. På begäran av den civilnotarie som är bemyndigad av domstolen att fungera som domstolskommissionär vid arvsfrågorna lämnar notariekammaren över information till civilnotarien huruvida det finns ett äktenskapsförord eller andra avtal som den avlidne registrerat och hos vilken civilnotarie avtalet deponerats, eller huruvida en dom rörande testators förmögenhetsförhållande har registrerats. Alla de ovan nämnda uppgifterna överlämnas till civilnotarien (avsnitt 35d i notarieförfaranden).

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Förteckning över rättsakter om makars förmögenhetsförhållande

Om äktenskapsförord eller domstolsbeslut om makars förmögenhetsförhållande registrerats i förteckningen, är dessa giltiga gentemot tredje man, även om denne inte var bekant med deras innehåll (avsnitt 35, § 1 i notarieförfaranden).

Register över rättsakter om makars förmögenhetsförhållande

Uppgifter i registret är inte juridiskt bindande. Registret är endast till i informationssyfte.