5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Under Czech law the joint property regime is terminated by divorce, by death of one of the spouses, or in several other cases stipulated by the law. När egendomsgemenskapen upphör, kommer de rättigheter och skyldigheter som hittills varit gemensamma för makarna att delas.

Makar (f.d. makar) kan komma överens om metoden för delning (som dock inte får påverka tredje mans rättigheter), eller alternativt föreslå att domstol beslutar om delningen (avsnitt 740 och 765 i civillagen). Domstolens delning (och om nödvändigt, även delning genom överenskommelse mellan makarna) bygger på principen att båda makarnas intressen i de tillgångar som ska delas är likvärdiga. Likväl ska följande aspekter beaktas: i synnerhet hemmavarande barns behov, dessutom hur vardera maken sörjt för familjen och hur de bidragit till den gemensamma egendomens förvärvande och underhåll. Dessutom måste varje make kompensera det som spenderats från den gemensamma egendomen på makens enskilda egendom, och kan varje make kräva ersättning för vad denne gett ut från sin enskilda egendom för den gemensamma egendomen (avsnitt 742 i civillagen).

Om den gemensamma egendomen inte delats inom tre år från upphörandet av egendomsgemenskapen (inte ens genom överenskommelse mellan makarna), och begäran inte heller inkommit under denna period om delning via domstol, kommer delningen att genomföras i enlighet med lagstadgade förutsättningar på följande sätt: 

  • materiella tillgångar i lös egendom tillfaller den make som normalt använder dessa som en ägare uteslutande för sina egna, familjens eller hushållets behov; 
  • andra rörliga tillgångar och fastigheter tillfaller båda makarna till lika andelar (avsnitt 741 i civillagen).

Samma regler gäller om den gemensamma egendomen minskats genom äktenskapsförord eller upplösts.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Båda makarna förblir solidariskt betalningsansvariga gentemot tredje man för skulder som har anknytning till deras gemensamma egendom och makarna ådragit sig under äktenskapet, emedan egendomens delning inte får inverka på tredje mans rättigheter. Eljest kan tredje man ansöka hos domstol att delningen gentemot dennes intressen ska förklaras ogiltig. Därför är uppdelningen av skulder endast giltig makarna emellan (avsnitt 737 i civillagen).

För skulder relaterade till makarnas enskilda egendom, förblir makarna enskilt ansvariga.

5.3.1. I händelse av en fördelning av egendom som förvärvats under äktenskapet :
- Måste kravet tillgodoses genom en betalning eller in natura?
- Hur ska kravet bedömas?
- Vad är beloppet för utjämningsbetalningen?
- När föreskrivs kravet?

There is no community of surplus regime in the Czech Republic.

5.3.2. I andra fall (ingen egendom som förvärvats under äktenskapet)?

Båda makarna måste betala kompensation för vad som lagts ut från den gemensamma egendomen för hans/hennes enskilda egendom, och kan kräva ersättning för vad han/hon har lagt ut för gemensam egendom från sina egna tillgångar (avsnitt 742 i civillagen).

There are no specific rules stipulated in the law as to whether the claim has to be satisfied by means of payment or in kind.