9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Tjeckiska domstolar har internationell behörighet vid skillsmässoförfaranden (och även vid förfaranden för att ogiltigförklara äktenskap och för att avgöra om ett äktenskap existerar eller inte) om åtminstone en av makarna är medborgare i Tjeckien, eller om svaranden har sitt normala hemvist i Tjeckien.

Om båda makarna är utländska medborgare och svaranden inte har sitt normala hemvist i Tjeckien eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, och svaranden inte är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen och inte heller har sitt hemvist i Förenade kungariket eller Irland, kan tjeckiska domstolar ha behörighet såvida

  • båda makarna haft sitt normala hemvist i Tjeckien och käranden fortfarande har sitt hemvist i Tjeckien;
  • käranden har sitt normala hemvist i Tjeckien och den andre maken gått med på förfarandet, eller
  • käranden har sitt normala hemvist i Tjeckien och har haft detta normala hemvist i minst ett år före ansökan om äktenskapsskillnad.

(avsnitt 47 i lagen om internationell privaträtt)

Behörighet att fatta beslut om rättigheter rörande fastigheter belägna i Tjeckien tillhör uteslutande tjeckiska domstolar eller andra behöriga tjeckiska myndigheter (avsnitt 68 i lagen om internationell privaträtt). Domstols rätt att behandla arvsförfarande är given såvida, vid tiden för testators död, denne hade sitt normala hemvist i Tjeckien (avsnitt 74 i lagen om internationell privaträtt).

När det gäller makars förmögenhetsförfaranden (inklusive delning av makarnas gemensamma egendom efter skilsmässa) är behörig myndighet den distriktsdomstol inom vars distrikt makarna har eller haft sitt senaste hemvist i Tjeckien, såvida åtminstone en av makarna fortfarande har sitt hemvist inom denna domstols distrikt. Om det inte finns någon sådan domstol, är behörig myndighet allmän domstol, dvs. domstolen på den plats där den make som inte ansökte om att inleda förfarandet har sitt hemvist. Om det inte heller finns någon sådan domstol, är behörig myndighet allmän domstol för den make som lämnat in ansökan om att inleda förfarandet (avsnitt 373 och 383 i lag nr 292/2013 års författningssamling om särskilda rättsliga förfaranden). I fall som inte rör förfaranden om äktenskapsskillnad, är den behöriga myndigheten:

  • the district court of the residence of the defendant, or
  • if real estate property is concerned, the district court in whose district the property is situated, or
  • if the division is effected in connection with succession proceedings, the district court in whose district the succession proceedings are held (Section 88 of the Civil Procedure Code).