2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Det allmänna regelsystemet för makars förmögenhetsförhållande i Danmark är giftorättsgemenskap. Allt som makarna äger när de ingår äktenskap och allt de förvärvar under äktenskapet blir en del av deras giftorättsgods. Makarna kan dock avtala att de inte ska tillämpa rättsreglerna på sin egendom och upprätta ett heltäckande eller delvis täckande avtal om enskild egendom (se 3.1). En person som ger en gåva eller som testamenterar egendom kan också besluta att gåvan eller arvet inte ska ingå i makarnas giftorättsgods. Om inget avtal föreskriver något annat omfattar giftorätten inte oöverlåtbara rättigheter eller personliga rättigheter, som till exempel vissa former av copyright och personlig goodwill med anknytning till affärsaktiviteter. Dessutom behåller båda makarna en skälig andel av sina pensionsrättigheter under bodelning vid äktenskapsskillnad eller hemskillnad. Om äktenskapet endast varat en kort tid behåller makarna alla sina pensionsrättigheter. (15, 16, 16 a §§ och kapitel 4 lagen om äktenskapets rättsverkan)

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Se fråga 2.1.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Vanligtvis räcker det att upprätta en lista över tillgångar som omfattas av ett avtal om enskild egendom.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

I princip har båda makarna rätt att fritt förvalta de tillgångar som han/hon tog med sig in i äktenskapet så väl som de tillgångar han/hon har förvärvat under äktenskapet. Om dessa tillgångar är en del av giftorättsgodset måste han/hon hantera dem på ett ansvarsfullt sätt. (16–17 §§ lagen om äktenskapets rättsverkan) En make kan inte utan samtycke från sin make överlåta eller belåna fastigheter som är en del av giftorättsgodset om sådan egendom används som familjebostad eller har anknytning till makens företag. En make får inte heller överlåta, pantsätta eller belåna hushållsföremål i makarnas gemensamma bostad, sin makes nödvändiga arbetsverktyg eller föremål som används av barnen för deras personliga behov, om de utgör en del av giftorättsgodset (§ 19 lagen om äktenskapets rättsverkan). Om maken vägrar att samtycka till sådana överlåtelser kan statsförvaltningen tillåta överlåtelsen om det inte finns någon skälig grund för avslag. Om den ovannämnda egendomen överlåts utan samtycke eller godkännande har den icke samtyckande maken rätt att få överlåtelsen upphävd i domstol om tredje man kände till eller borde ha känt till att den överlåtande maken inte hade rätt att utföra en sådan överlåtelse. (16 §§ och 18–20 §§ lagen om äktenskapets rättsverkan)

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Nej.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

En make ansvarar för de förpliktelser han/hon ådrar sig under eller före äktenskapet med sin andel av giftorättsgodset och med sin enskilda egendom. För betalning av makarnas gemensamma skulder kan fordringsägare ta ur makarnas giftorättsgods och makarnas enskilda egendom. (25 § lagen om äktenskapets rättsverkan)