3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Det är redan angivet i fråga 2.1 att makarna kan komma överens om att inte tillämpa rättsreglerna på sin egendom och upprätta ett heltäckande eller delvis täckande avtal om enskild egendom. Egendom som omfattas av detta avtal kommer inte att delas vid äktenskapsskillnad, hemskillnad osv.

(16 § och 28 § lagen om äktenskapets rättsverkan)

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Ett avtal om enskild egendom är endast giltigt om det upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och registreras (se 4).

(35 och 37 §§ lagen om äktenskapets rättsverkan)

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett avtal om enskild egendom får ingås både före och under äktenskapet. Ett avtal som ingåtts och registrerats före äktenskapet börjar gälla vid tidpunkten för äktenskapets ingående. Ett avtal som ingås efter att äktenskapets ingående börjar gälla vid tidpunkten för registreringen.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Ett avtal om enskild egendom kan när som helst ändras genom ett nytt avtal som uppfyller de ovannämnda kraven. (28 b § lagen om äktenskapets rättsverkan)