5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Vid äktenskapsskillnad, hemskillnad osv. kan makarna ingå ett avtal om bodelningen. Om ett sådant avtal inte finns ska båda makarna som huvudregel få halva giftorättsgodset var. De båda makarnas andelar ska beräknas var för sig genom fastställandet av det totala värdet av alla tillgångar som ingår i giftorättsgodset som tillhör den ena maken med avdrag för hans/hennes skulder (inte inberäknat skulder anknytning till den enskilda egendomen). Om en makes skulder överstiger hans/hennes tillgångar bestäm det totala värdet till noll. Om beräkningarna visar att en av makarnas andel är större än den andra makens ska skillnaden jämkas. (53 och 58 §§ lagen om uppdelning av familjetillgångar)

Pensionsrättigheter, oöverförbara rättigheter, enskild egendom osv. (se 2.1) ska inte delas upp. En make har rätta att från giftorättsgodset utesluta föremål som enbart används för hans/hennes personliga behov så länge deras värden inte är oproportionerliga med tanke på makarnas finansiella omständigheter. Föremål som förvärvats för att användas av minderåriga barn kan uteslutas från giftorättsgodset av den make som barnen bor hos.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Reglerna för makars finansiella ansvar som beskrivs i 2.6. är också tillämpliga i fall av bodelning vid äktenskapsskillnad, hemskillnad, osv.

Om båda makarna är finansiellt ansvariga kan en av makarna kräva att hans/hennes make betalar sin andel av skulden som kommer att förfalla till betalning, eller att maken bidrar med säkerhet för betalningen. (56 § lagen om uppdelning av familjetillgångar)

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

I vissa situationer kan en make vara berättigad till särskild ersättning. Så kan vara fallet i bland annat följande situationer:

  • Om den andra maken har försummat sin finansiella situation, missbrukat sin befogenhet över giftorättsgodset eller på annat vis betet sig oansvarigt och därigenom väsentligt minskat sin andel av giftorättsgodset.
  • Om maken i fråga har inbringat den största andelen av giftorättsgodset och lika uppdelning skulle vara uppenbart oskäligt eftersom äktenskapet varat endast under en kortare tid och inte inbringat några väsentliga gemensamma finansiella resultat. Då kan det beslutas att båda makarna erhåller en så stor del av giftorättsgodset som motsvarar hans/hennes bidrag till egendomen när äktenskapet ingicks eller under äktenskapet.
  • Om den andra maken använt medel från giftorättsgodset för att köpa eller förbättra sin enskilda egendom, osv.
  • Om en av makarna har enskild egendom kan det bestämmas att hon/han ska förse den andre maken med ett visst belopp för att säkerställa att den senare inte försätts i oskäliga finansiella svårigheter i samband med en hemskillnad eller en äktenskapsskillnad, förutsatt att äktenskapets egendomsförhållanden, dess varaktighet och andra omständigheter specifikt talar för en sådan åtgärd.
(23 § lagen om äktenskapets rättsverkan) (59, 61 och 67 §§ lagen om uppdelning av familjetillgångar)