1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Enligt estnisk lag om internationell privaträtt ska, om makarna inte har gjort något lagval, den rätt som är tillämplig på äktenskapets allmänna rättsliga följder vid det tillfälle då makarna ingick äktenskap tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. De allmänna rättsliga följderna fastställs enligt rätten i det land som är makarnas gemensamma hemvist. Finns ingen gemensam hemvist ska rätten i det land som båda makarna är medborgare i tillämpas. Är makarna bosatta i olika stater och har olika medborgarskap ska äktenskapets allmänna rättsliga följder fastställas på grundval av rätten i det land i vilket de senast haft gemensam hemvist, om någon av makarna fortfarande har sin hemvist i denna stat. Är det inte möjligt att på ovanstående grunder fastställa vilken rätt som är tillämplig, ska rätten i det land till vilka makarna i övrigt har den närmaste anknytningen tillämpas.

Estland har överenskommelser med Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden som reglerar förmögenhetsförhållanden mellan makar.

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Enligt estnisk lag om internationell privaträtt kan makarna välja vilken den rätt som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. De kan välja antingen rätten i hemvistlandet eller rätten i det land i vilket någon av makarna är medborgare vid det tillfälle då lagvalet görs.