2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

När äktenskapet ingås är makarna skyldiga att välja förmögenhetsförhållande mellan sig. De kan välja mellan samäganderätt, giftorättsgemenskap och boskillnad.

Har makarna inte valt något förmögenhetsförhållande när de ingått äktenskap eller genom att ingå äktenskapsförord, antas att det rättsliga förmögenhetsförhållandet samäganderätt föreligger. Enligt detta förmögenhetsförhållande anses egendom som förvärvas under äktenskapet utgöra makarnas gemensamma egendom.
Vid samäganderätt mellan makar anses följande utgöra enskild egendom:

  • personliga tillhörigheter (t.ex. kläder),
  • egendom som före äktenskapet tillhörde någon av makarna,
  • egendom som under äktenskapet förvärvats kostnadsfritt (som gåvor eller arv) samt,
  • tillgångar som förvärvats i stället för enskild egendom.

Bodelning av gemensam egendom är endast möjlig efter att samäganderätten upphört (genom någon av makarnas bortgång, genom skilsmässa eller genom att ett äktenskapsförord ingås som inrättar något annat förmögenhetsförhållande).

Vid giftorättsgemenskap eller boskillnad har makarna inte någon gemensam egendom.

(estnisk lag om familjerätt)

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Vid samäganderätt mellan makar ska egendom anses tillhöra makarnas gemensamma egendom intill dess motsatsen bevisats.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Någon förteckning över tillgångar behöver inte upprättas vid samäganderätt mellan makar eller boskillnad, men måste upprättas vid giftorättsgemenskap (se 5.3.).

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Vid samäganderätt mellan makar utövar makarna rättigheter och skyldigheter som rör deras gemensamma egendom gemensamt eller med den andra makens samtycke. Vid transaktioner som rör lös egendom eller rättighet som hör till makarnas gemensamma egendom antas den andra makens samtycke föreligga (samtycke anses inte föreligga för transaktioner avseende fast egendom). En make kan själv utan den andra makens samtycke genomföra transaktioner med gemensam egendom för att tillmötesgå familjens dagliga behov.

En transaktion med gemensam fast egendom som genomförs utan den andra makens samtycke är ogiltig.

Makarna skall administrera sin separata egendom oberoende av varandra och på deras egen bekostnad och samtycke från den andra parten krävs inte. En part kan disponera över en bostad vilken är maken/makas separata egendom och som används som en bostad för familjen eller som används separat av den part som inte är ägare och beviljar användningen av denna till tredje part eller avslutar det rättsliga förhållande på vilket användningen därav är baserat endast med samtyckte från den andra makan/maken under villkor att bostaden erhölls efter den 01.01.2015. En transaktion utan samtyckte från den andra parten är giltig. Det gäller inte för bostäder vilka förvärvats före den 01.01.2015.

Vid giftorättsgemenskap utgör egendom som tillhör endera maken dennes enskilda egendom och endast den make som egendomen tillhör kan på egen hand (utan den andra makens samtycke) förfoga över den, oavsett om egendomen förvärvats före äktenskapets ingående eller under äktenskapet. Emellertid erfordras, för att genomföra transaktioner som rör den bostad som används för att hysa familjen eller som används av den make som inte är ägare, den senare makens samtycke. Genomförs en sådan transaktion utan samtycke från den make som inte är ägare, är denna ogiltig.

Båda makarna förvaltar sin enskilda egendom på egen hand och egen bekostnad.

Vid boskillnad betraktas makarna, avseende sina förmögenhetsförhållanden, som om de inte vore gifta och båda makarna förfogar på egen hand och egen bekostnad över sin egendom.

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Oavsett vilket förmögenhetsförhållande som valts mellan makarna ådrar dessa sig ett solidariskt ansvar för transaktioner som genomförs av en make för att sköta det gemensamma hushållet, i barnens intresse eller för att täcka andra av familjens normala behov (om exempelvis en make tar ett lån i familjens intresse blir den andra maken solidariskt ansvarig). Transaktionens belopp får inte överskrida en nivå som står i proportion till makarnas levnadsförhållanden.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Oavsett vilket förmögenhetsförhållande som valts mellan makarna ska en make ansvara för förpliktelser som ådragits av den andra maken, endast i den mån denne genom sin handling kan företräda eller förpliktiga den andra maken.

Vid samäganderätt ansvarar makarna fullt ut gentemot tredje man med sin enskilda och gemensamma egendom för följande:

  • förpliktelse som endera maken ådragit för att tillfredsställa familjens behov,
  • uppfyllandet av solidariska åtaganden som endera maken ådragit sig samt
  • för förpliktelse då en make överenskommit med tredje man om att ansvara med såväl enskild som gemensam egendom (den andra makens samtycke erfordras).

Med avseende på andra åtaganden ansvarar respektive make med sin enskilda egendom jämte med hälften av den gemensamma egendomen (dvs. hans eller hennes andel). En borgenär kan kräva bodelning av gemensam egendom om det styrks att den enskilda egendom som tillhör maken som är gäldenär inte räcker för att uppfylla åtagandena.