3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Genom att ingå äktenskapsförord kan förmögenhetsförhållande mellan makarna i form av samäganderätt, giftorättsgemenskap och boskillnad ändras obegränsat antal gånger under äktenskapet.

Genom att ingå äktenskapsförord kan makarna:

  • bringa det förmögenhetsförhållande som ingicks vid äktenskapets ingående att upphöra,
  • upprätta ett annat förmögenhetsförhållande,
  • ändra befintligt förmögenhetsförhållande inom ramen för vad lagstiftningen medger samt
  • ange vilken rätt som är tillämplig på sitt förmögenhetsförhållande om makarna är bosatta eller medborgare i olika länder.

Vid samäganderätt mellan makar kan följande föreskrivas i äktenskapsförordet:

  • enskilda tillgångar kan förklaras vara gemensam respektive enskild egendom,
  • rätten att förvalta gemensam egendom kan anförtros endera maken och denna rätt kan begränsas genom i förordet angivna villkor samt
  • man kan föreskriva att makes samtycke inte erfordras för transaktioner som genomförs inom ramen för den andra makens näringsverksamhet.

Vid giftorättsgemenskap avräknas den del av respektive makes egendom som vuxit medan förmögenhetsförhållandet varat (förvärvade tillgångar) när förhållandet upphör. Följande kan föreskrivas i äktenskapsförordet:

  • att de begränsningar som genom lagstiftning ålagts för transaktioner som rör familjens bostad eller bostad som särskilt använts av en make inte ska gälla (se 2.4.) samt att
  • omfattning och beräkning av fasta tillgångar ska fastställas på annat sätt än som föreskrivs enligt lag (se 5.3.).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Makarna ska ingå äktenskapsförord personligen och förordet måste upprättas och bestyrkas av en civilrättslig notarie.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett äktenskapsförord kan ingås före äktenskapets ingående eller efter att detta har ingåtts (i det senare fallet träder det i kraft när det ingås). Om det ingås före äktenskapets ingående träder det i kraft den dag då äktenskapet ingås.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Som redan nämnts kan förmögenhetsförhållandet mellan makarna, genom att ingå äktenskapsförord, ändras obegränsat antal gånger under äktenskapet.