4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Om makarna vid äktenskapets ingående väljer giftorättsgemenskap eller boskillnad som förmögenhetsförhållande ska den folkbokföringstjänsteman som beslutar om äktenskapet eller den civilrättslige notarien lämna in en ansökan om att relevant notering görs i registret över makars förmögenhetsförhållanden.

Om inget förmögenhetsförhållande mellan makar väljs föreligger ingen skyldighet att notera något i registret över makars förmögenhetsförhållanden och det antas att samäganderätt mellan makar ska tillämpas.

Om makarna ingår ett äktenskapsförord noteras förordets uppgifter på begäran av någon make i registret över makars förmögenhetsförhållanden, på grundval av en ansökan där makarnas namnteckningar måste legaliseras av en civilrättslig notarie.

Om förmögenhetsgemenskapen eller gemenskapen för upplupna vinster avslutas inför rätten, skall rätten skicka en kopia av ett domstolsbeslut till notariesamfundet för registrering i fastighetsregistret.

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Republiken Estland har ett fastighetsregister vilket administreras av notariesamfundet.

(estnisk lag om register över makars förmögenhetsförhållanden)

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Följande noteras på ett registerkort: makarnas personuppgifter, ändringar av makarnas egendomsrättigheter, strykningar respektive ändringar av vissa noteringar jämte tillämpningen av estländsk eller utländsk rätt på makarnas egendomsrättigheter.
I registerdossiern förvaras de handlingar som legat till grund för gjorda noteringar (äktenskapsförord, domstolsbeslut, ansökningar om att noteringar ska göras osv.).

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Alla kan tillgå den information som angivits i ett register över ägandeskapsförhållanden och erhålla utskrifter ur detta. Registerfiler kan tillgås och utskrifter av dokument som innehas däri kan erhållas om det finns ett befogat intresse.

En maka/make, notarie, stämningsman, förvaltare vid konkursförfaranden, domstolar och myndigheter, vilka har tillsynsmakt, kan inneha ett sådant befogat intresse.

Den information vilken innefattas i ett egendomsregister för makar kan tillgås av notarieämbeten samt på relevanta webbplatser. En notarieavgift betalas i enlighet med notarieavgiftsakten när information som innefattas i egendomsregistret för makar vid notarieämbetet tillgås.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Om makarna ändrar, upphäver eller ändrar förmögenhetsförhållandet mellan sig (se 3.1.) ska detta endast få rättsverkan gentemot tredje man om ändringarna har noterats i registret över makars förmögenhetsförhållanden eller om tredje man varit medveten om förekomsten av ett äktenskapsförord.