9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Enligt estnisk civilprocesslag är estnisk domstol behörig om den kan avkunna dom i ärendet enligt bestämmelserna om behörighet eller på grundval av en överenskommelse om behörigt forum, med mindre annat stadgas enligt lag eller internationell överenskommelse. I fall som stadgas i lag kan parter ingå överenskommelse om behörigt forum. En överenskommelse om behörigt forum kan inbegripa en överenskommelse om att tvist ska avgöras i viss domstol.