3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

I äktenskapsförord som ingåtts före eller under äktenskapet får makar och trolovade par utesluta all egendom som någon av dem redan äger eller senare förvärvar från giftorättsgodset (egendom som täcks av giftorätten). I samma avtal kan det föreskrivas att en make ska ha giftorätt till egendom som han/hon inte hade rätt till enligt ett tidigare ingått äktenskapsförord (41 § äktenskapslagen). Om makarna har ingått ett äktenskapsförord som ömsesidigt utesluter giftorätten kommer det efter upplösning av äktenskapet endast ske ett åtskiljande av egendom (se 5.1.).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet måste upprättas skriftligen. Om en make eller förlovad person på grund av omyndighet eller begränsning av rättskapaciteten inte är berättigad att själv upprätta äktenskapsförord måste han/hon få ett skriftligt godkännande från sin förmyndare (42 § äktenskapslagen). Makarna ska underteckna äktenskapsförordet som ska bevittnas av två ojäviga personer (66 § äktenskapslagen).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Avtalet kan ingås före äktenskapet, men det börjar inte att gälla förrän det har registrerats i äktenskapsregistret, senast innan skilsmässoprocessen har påbörjats (43, 44 §§ äktenskapslagen).

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna kan upprätta ett nytt äktenskapsförord under äktenskapet.