4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Det finns ett äktenskapsregister i Finland som omfattar hela landet. Den lokala myndigheten, dvs folkbokföringsmyndigheten, fungerar som registermyndighet.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Äktenskapsförordet skrivs in i äktenskapsregistret. Information om vilket datum äktenskapsförordet undertecknats och alla innehållsbestämmelserna skrivs in registret.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Alla har rätt att få ut information om makar har ett giltigt äktenskapsförord och dess innehåller.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Äktenskapsförordet börjar inte gälla förrän det har registrerats (44 § äktenskapslagen).