5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

I systemet för makars förmögenhetsförhållanden i Finland bestämmer det datum då processen för äktenskapsskillnad påbörjades vilken egendom som ska ingå i bodelningen (uppdelning av den egendom som omfattas av giftorätten). Följaktligen täcker inte giftorätten någon egendom som den andre maken tjänar, ärver eller får som gåva efter detta datum. För bodelningen är värdet av egendomen den dag den delas upp relevant. Båda makarna har rätt att få hälften av sin makes behållna giftorättsgods (35 § äktenskapslagen). Därför slås egendomen samman och delas i två delar för att kunna avgöra vad vardera maken är berättigad till. Efter detta ska en makes privata skulder som maken ådragit sig innan äktenskapsskillnaden inletts och hans/hennes del av de gemensamma skulderna dras av (99 § äktenskapslagen). Om en make har skulder som överstiger hans/hennes andel så fastställs hans/hennes tillgångar som noll. Om en makes egendom som omfattas av giftorätten överstiger den andra makens ska skillnaden jämkas. Slutresultatet av uppdelningen kan jämkas (göras skälig) om den skulle leda till ett oskälig skada för den ena maken, eller den andra maken skulle få en obehörig ekonomisk fördel (103b § äktenskapslagen).

Om makarna har ingått ett äktenskapsförord som ömsesidigt undantar giftorätten kommer det efter upplösningen av äktenskapet endast ske ett åtskiljande av egendom. Under detta åtskiljande kommer båda makar att erhålla sin enskilda egendom. Slutresultatet av åtskiljandet kan jämkas genom ett domstolsbeslut som innebär att en del av en makes egendom eller hela hans/hennes egendom ska omfattas av giftorätten. I detta fall kommer den andra maken att få hälften av de tillgångar som omfattas av giftorätten. Jämkning av ett åtskiljande av egendom är möjligt till exempel i situationer där en av makarna skulle få behålla betydande egendom medan den andra inte skulle ha någonstans att bo (103b § äktenskapslagen).

Om bodelningen inte annars kan äga rum eller om giftorättsgodset inte kan delas kan rätten medge att egendomen säljs och att intäkterna från försäljningen fördelas.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Båda makarna förblir ansvariga för skulder som de har ådragit sig gemensamt och för skulder någon av dem har ådragit sig för underhåll av familjen under äktenskapet. Vid söndring av förhållandet före skilsmässoförfarande har inletts kan en make undantas från ansvaret för underhållsskulder som den andra maken har ådragit sig efter separationen om fordringsägaren haft kännedom om separationen.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Om en make har mottagit mindre än vad han/hon skulle ha rätt till vid bodelningen får den andra maken jämka skillnaden genom betalning. Denna kompensation kan även ske genom att egendom ges till den andra parten.