6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

När ett äktenskap upplöses på grund av att en av makarna avlider ska, om makarna haft giftorätt till varandras egendom, fördelning av giftorättsgodset ske före utdelningen av den avlidnes dödsbo (85 § äktenskapslagen). Under bodelningen måste arvingarna till den avlidne maken kompensera den efterlevande maken om den avlidnes egendom som omfattas av giftorätten överstiger den efterlevande makens andel. Å andra sidan måste den efterlevande maken inte kompensera den avlidnes dödsbo om den efterlevande makens egendom som omfattas av giftorätt överstiger den avlidne makens sådan. Frågan om makarna har giftorätt i varandras egendom har ingen inverkan på den efterlevande makens rättigheter enligt arvslagen. Den efterlevande makens ersättning i enlighet med arvslagen och testamentet utges från dödsboet.