8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Om personer av samma kön registrerar sitt partnerskap regleras deras förmögenhetsförhållanden och arvsrättigheter av samma regler som gäller gifta par. Ett registrerat partnerskap upplöses även genom äktenskapsskillnad och partnerna kan upprätta ett äktenskapsförord. Allt som har angetts ovan om makars egendom och dess uppdelning är också tillämpligt på registrerade partnerskap. I Finland kan både heterosexuella och homosexuella par leva i oregistrerade partnerskap. Om det icke registrerade partnerskapet har varat mindre än fem år och partnerna inte har ett gemensamt barn löses tvister om partnernas egendom med utgångspunkt i allmänna lagbestämmelser. Om till exempel ett oregistrerat partnerskap har upplösts kan en partner kräva återgång av obehörig vinst. Andra relevanta rättsmedel är betalningskrav, verifiering av äganderätt och återställande av besittning. Om det oregistrerade partnerskapet har varat längre än fem år eller om parterna har ett gemensamt barn är "lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll" som trädde i kraft den 1 april 2011 tillämplig. Enligt denna lag har en partner efter att partnerskapet har upphört rätt till gottgörelse från den andra partnern om han eller hon genom sin insats för det gemensamma hushållet har hjälpt den andra partnern att öka eller bevara dennes egendom så att en upplösning av det gemensamma hushållet enbart utifrån ägandeförhållandena skulle leda till obehörig vinst för den ena partnern på den andra partnerns bekostnad. Någon rätt till gottgörelse föreligger inte om insatsen för det gemensamma hushållet gett en obehörig vinst som med hänsyn till omständigheterna är ringa.