9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

De finska domstolarna har behörighet i frågor gällande makars egendom om 1) svaranden är bosatt eller har hemvist i Finland, 2) käranden är bosatt eller har hemvist i Finland och finsk lag ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden, 3) makarna tillsammans sist var bosatta eller hade sin sista gemensamma hemvist i Finland, och den ena av makarna fortfarande är eller var bosatt eller har eller hade hemvist här vid sin död, 4) den egendom som ärendet gäller ligger i Finland eller 5) svaranden godkänner att frågan ska prövas i Finland och han/hon avger svaromål i ärendet utan att göra invändningar om bristande behörighet (127 § äktenskapslagen). Tingsrätten på den plats där svaranden är bosatt eller har sin hemvist är den behöriga domstolen. En finsk magistrat kan registrera ett äktenskapsförord eller ett avtal om den lag som skall tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden, även om en finsk domstol inte är behörig att pröva ett ärende som gäller makarnas förmögenhetsförhållanden (127 § äktenskapslagen).