1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Äktenskap som ingicks före den 1 september 1992 omfattas av civilrätt medan de som ingicks efter detta datum omfattas av Haagkonventionen av den 14 mars 1978 om lagen som är tillämplig på förmögenhetsförhållanden för makar.

Lagen som är tillämplig på förmögenhetsförhållanden för makar som ingått äktenskap före den 1 september 1992 bestäms i princip av platsen för makarnas första hemvist. Lagen som angivits styr alla egendomsförhållanden mellan makarna oavsett var deras tillgångar är belägna. Detta sambandskriterium är bestående: lagen om makarnas första hemvist tillämpas över hela äktenskapets längd, även om makarna flyttar till ett annat land.

För äktenskap som ingicks efter 1 september 1992, tillämpas Haagkonventionen av den 14 mars 1978 på egendomsförhållanden mellan makar, med undantaget för det huvudsakliga förhållandet som förblir styrt av de franska bestämmelserna som är tillämpliga enligt tvingande regler (artiklarna 212–226 i civillagen (CC)). Då makarna inte har angett något val före äktenskapet ingicks, är den tillämpliga lagen av princip den för deras första stadigvarande bosättning. I motsats till civilrätten föreskriver Haagkonventionen tre fall där den tillämpliga lagen ändras automatiskt (artikel 7 paragraf 2): i det land där de båda är medborgare och där makarna etablerat sin bostad, i det land där de har bott i mer än 10 år efter äktenskapets ingående, i det land där de etablerar sin stadigvarande bosättning i samma land för makar som inte hade etablerat sin stadigvarande bosättning i samma land efter äktenskapets ingående (och vars förmögenhetsförhållande för makar följaktligen omfattas av lagen i det land där de båda är medborgare). Denna automatiska ändring tillämpas endast i framtiden (dock tillåter artikel 8 att makarnas samtliga tillgångar inbegrips i den nya lagen, förutsatt att detta val inte negativt påverkar rättigheterna för tredje part).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makarna kan utse den lag som är tillämplig för deras förmögenhetsförhållande. För äktenskapsförord som upprättats före Haagkonventionens av den 14 mars 1978 ikraftträdande (1 september 1992), åtnjöt makarna full frihet att välja tillämplig lag. Sedan Haagkonventionens ikraftträdande, är angivelsen begränsat till en av de tre lagar som anges i artikel 3: lagen i det land där endera maken är medborgare vid tidpunkten för angivelsen, lagen i det land där endera maken har sin hemvist vid tidpunkten för angivelsen eller lagen i det land där en av makarna har etablerat sin nya hemvist efter att äktenskapet ingicks. Haagkonventionen tillåter också makarna att inbegripa all eller delar av sin fasta egendom i lagen för den plats där denna fasta egendom är belägen (artikel 3 paragraf 2). Haagkonventionen kräver att angivelsen av den tillämpliga lagen ska uttryckligen föreskrivas eller att detta framkommer indirekt av bestämmelserna i äktenskapsförordet (artikel 11).

Makarna får också byta ut den lagen som är tillämplig för sitt förmögenhetsförhållande under sitt äktenskap. I sådana fall är Haagkonventionen tillämplig även på makar som ingick äktenskap före dess ikraftträdande, förutsatt att valet gjordes efter att konventionen trädde i kraft (artikel 21). Här är angivelsen begränsad till en av de två lagar som anges i artikel 6: lagen i något land där endera maken är medborgare vid tidpunkten för angivelsen eller lagen i det land där endera maken har sin hemvist vid tidpunkten för angivelsen. Haagkonventionen tillåter makarna att inbegripa all eller delar av sin fasta egendom i lagen för den plats där denna fasta egendom är belägen (artikel 6 paragraf 2). Den nya lagen tillämpas retroaktivt till datum för giftermålet, föremål för tredje parts rättigheter, men makarna kan besluta att ändringarna i den tillämpliga lagen och därför förmodligen förmögenhetsförhållandet, endast kommer att gälla för framtiden: i detta fall skall de rådas att avveckla sitt tidigare förmögenhetsförhållande. Lag 97-987 av den 28 oktober 1997 ändrade civillagen till att anpassa den till bestämmelserna i Haagkonventionen och organisera offentliggörandet gällande ändringen av förmögenhetsförhållandet för makar som erhållits genom tillämpningen av utländsk lagstiftning.