2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

I fall där det inte finns något äktenskapsförord omfattas makarna av förhållandet av egendomsgemenskap: förmögenhetsgemenskap mellan makar (artiklarna 1400–1491 i CC). Tillgångar som erhållits mot vederlag efter äktenskapets ingående är gemensamma. Tillgångar som dock redan ägts av en av makarna på dagen för vigseln eller som erhållits genom gåva, legat eller arv samt tillgångar av ”personlig karaktär” ägs separat (artikel 1404 i CC).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Makars tillgångar anses vara gemensamma om det inte styrks att de ägs separat (artikel 1402 i CC).

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Makar är inte skyldiga att upprätta en förteckning.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Vardera maken kan förvalta och avyttra sin egen separata egendom (artikel 1428 i CC) och gemensam egendom (artikel 1421 paragraf 1 i CC). På grund av deras ingripande natur måste dock vissa överföringar av gemensam egendom hanteras tillsammans. Detta betyder att överföringen måste göras av båda makarna eller av den ena med medgivande från den andra. Det krav tillämpas uttryckligen på: avyttringar av gemensam egendom utan hänsyn till eller överlåtelser av gemensam egendom som är lånegaranti för tredje part (artikel 1422 i CC) och avyttringar gällande fast egendom, rörelsetillgångar och icke förhandlingsbara företagsandelar och därmed sammanhängande rättigheter som ägs gemensamt (1424 i CC).

Om en av makarna har överträtt dessa regler kan den andra maken ansöka om att få det ogiltigförklarat (artikel 1427 i CC).

I händelse av att en av makarna felaktigt utövar befogenheter eller olämpligförklaras, kan den andra maken ansöka till domstolen om att överta dennes rätt att utöva dessa befogenheter (artikel 1426 i CC).

Slutligen får inte makarna separat avyttra rättigheterna som säkerställer familjens husrum (artkel 215 paragraf 3 i CC).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

En make får förvalta den andra makens separata egendom då denne uttryckligen är bemyndigad att göra så (artikel 1431 i CC), om det är underförstått (artikel 1432 i CC) eller genom ett domstolsbeslut (artikel 1429 i CC).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Skulder som ådragits före äktenskapets inträde belastar den betalningsskyldiga makens separata egendom och inkomst (artikel 1410 och 1411 i CC). Skulder som ingåtts under äktenskapet kan göras gällande mot den betalningsskyldige makens separata egendom och mot gemensam egendom (artikel 1413 i CC).

Utan den andra makens medgivande kan skulder som uppkommit från lån eller borgensförbindelser endast göras gällande mot den betalningsskyldige makens separata egendom och inkomst och inte mot gemensam egendom (artikel 1415 i CC).

Slutligen, då makarna är solidariskt ansvariga för att ha ådragit sig skulden kan den göras gällande mot familjens alla tillgångar (artikel 1418 i CC). Detta är fallet i synnerhet gällande alla skulder som ådragits för underhåll av hushållet eller utbildning för barnen (artikel 1414 i CC).