3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Artikel 1387 i CC fastställer principen av frihet för makar gällande ordnandet av sina äktenskapliga förbindelser. Makarna kan välja konventionell gemenskap (artikel 1497 ff. i CC), allomfattande gemenskap, där alla tillgångar och skulder läggs ihop (artikel 1526 i CC), separation av egendom, där det inte finns någon gemenskap (1536 ff. i CC), gemenskap av överskottet, där det inte är någon gemenskap men där vardera maken i händelse av äktenskapsskillnad eller om någon av dem avlider, har rätt till ekonomisk ersättning där denne har ackumulerat mindre förmögenhet än den andra under tiden för äktenskapet (1569 ff. i CC).

Makarna får aldrig utesluta tillämpningen av det ”huvudsakliga” förhållandet, som enbart tillämpas med beaktande av äktenskapet (artikel 212 ff. i CC).

Sedan den 1 maj 2013, har blandade fransk-tyska par, och, mer allmänt, alla par som bor i Frankrike eller Tyskland, eller som lyder under de franska eller tyska förmögenhetsförhållandena för makar, kunnat välja det nya frivilliga fransk-tyska förmögenhetsförhållandet för makar. Detta förmögenhetsförhållande är till stor del baserat på en frivillig gemenskap av förvärvade tillgångar (separation av tillgångarna under hela äktenskapet, och vid dess upplösning har vardera maken rätt till hälften av de tillgångar som förvärvats under äktenskapet).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet måste upprättas av en notarie (artikel 1394 i CC). Äktenskapsförordet måste ange om ett avtal har träffats och namnet på och adressen till notarien som bevittnar det (artikel 76 i CC). Om så inte skett anses makarna vara gifta enligt förhållandet lagstiftad gemenskap med avseende på tredje part.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Äktenskapsförordet måste ingås före vigseln och ska träda i kraft på dagen för äktenskapets inträde (artikel 1395 i CC).

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Äktenskapsförordet får ändras före äktenskapets ingående och omfattas av samma formkrav som när det ingicks (artikel 1396 i CC) (se fråga 3.2). Efter att förmögenhetsförhållandet för makarna har varit giltigt i två år, får makarna ändra detta förhållande genom en notariell åtgärd (artikel 1397 i CC). Borgenärer och vuxna barn till vardera maken kan motsätta sig en sådan ändring. I händelse av motsättning, eller där en av makarna har barn som är underåriga måste denna åtgärd ratificeras av domstol.