9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Bryssel IIa-förordningen fastställer behörighetsreglerna för ärenden om äktenskapsskillnad, bodelning och ogiltigförklarande av äktenskap. Förordningen täcker inte tvister som endast handlar om äganderättsliga verkningar för äktenskap. Domare är skyldiga att automatisk tillämpa behörighetsreglerna som härrör från denna förordning vid fastställande av behörighet för franska domstolar före tillämpning av nationella behörighetsregler.

Bryssel IIa-förordningen erbjuder käranden möjligheten att välja mellan två större kriterier för fastställande av behörighet: hemvist (artikel 3-I-a) eller medborgarskap (artikel 3-I-b). Därmed får käranden välja mellan sju behörigheter (Cass. civ. I, 24 september 2008, överklagande nr 07-20.248).

För tvister som enbart handlar om äganderättsliga verkningar för äktenskap, fastställs internationell behörighet genom en utvidgning av behörighetsreglerna för nationell lagstiftning.

I nationell lagstiftning har domaren för domstolens avdelning för familjerätt exklusiv behörighet gällande personliga ärenden. Den behöriga domstolen är den för platsen för parets bostad. Där paret har separata bostäder är den behöriga domaren för domstolens avdelning för familjerätt den för bostaden för den make som är bosatt med underåriga barn och i andra fall, domaren för domstolens avdelning för familjerätt för bostaden för den make som inte ansökte om äktenskapsskillnad (artikel 1070 i civilprocesslagen).

Fransk domstol kan också vara behörig om en av parterna i tvisten är fransk medborgare (artikel 14 och 15 i CC).