3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Genom att upprätta ett äktenskapsförord får inte makarna bara välja ett av de alternativa avtalsenliga förmögenhetsförhållanden för makar utan också modifiera de enskilda bestämmelserna i respektive förmögenhetsförhållande (§ 1408 paragraf 1 i BGB). Dessutom får makarna välja den lag som ska vara tillämplig på deras äktenskapsförord (se punkt 1.2).

Genom undantag från det normala förhållandet av gemenskap av förvärvade vinster kan makarna välja separation av tillgångar (§ 1414 i BGB), fullständig egendomsgemenskap (§ 1415 ff. i BGB) eller det fransk-tyska förmögenhetsförhållandet för makar om en frivillig gemenskap av förvärvade vinster.

Genom att välja separation av tillgångar upphäver de det lagstadgade förmögenhetsförhållandet för makar. Enligt denna avtalsform av förmögenhetsförhållande för makar, utjämnas inte de förvärvade vinsterna.

Enligt förhållandet av fullständig egendomsgemenskap (som är sällsynt i praktiken) blir makarnas tillgångar deras gemensamma egendom (§ 1416 i BGB). Dock finns det särskilda begränsningar gällande deras egna tillgångar och förbehållna tillgångar. Tillgångar som inte kan överlåtas genom en rättshandling betraktas som en makes egna tillgångar: (§ 1417 paragraf 2 i BGB [tyska civillagen]). Till exempel tillhör en makes egna tillgångar de skulder som inte kan överlåtas eller får tas i beslag, lönerelaterade skulder och utgifter i samband med uppehälle som inte får tas i beslag samt den andel för en aktieägare som är personligt ansvarig i ett handelsbolag eller kommanditbolag. Förbehållna tillgångar inbegriper till exempel tillgångar som anges i ett äktenskapsförord som förbehållna en av makarna, som förvärvats genom en makes dödsfall eller givits till denne av en tredje part om den avlidna angett i dess testamente eller tredje part i dess gåva att tillgångarna som förvärvats ska betraktas som förbehållna tillgångar.

Den gemensamma egendomen tillhör makarna gemensamt (§ 1419 i BGB). Om äktenskapsförordet inte innehåller några bestämmelser om detta ska makarna förvalta den gemensamma egendomen gemensamt.

Det fransk-tyska förmögenhetsförhållandet för makar om en frivillig gemenskap av förvärvade vinster kan också väljas av makarna, oavsett vilken av makarna som är fransk medborgare eller har sin sedvanliga bostad i Frankrike. Detta frivilliga förmögenhetsförhållande motsvarar framförallt separationen av tillgångar men föreskriver också obligatoriska ersättningsåtgärder och begränsningar för de särskilda reglerna om att fritt avyttra tillgångar, i synnerhet familjens bostad.

Avtalsfrihet begränsas av principen god tro. Därmed behöver inte äktenskapsförord endast vara förenlig med de grundläggande reglerna i den allmänna ordningen utan också uppfylla striktare krav som utesluter ensidig diskriminering av en av makarna vid tidpunkten för upprättandet av avtalet och under hela dess period.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Enligt § 1410 i BGB måste äktenskapsförordet registrerar av en notarie i civilrätt i närvaro av båda parterna.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Makarna får upprätta ett äktenskapsförord när som helst under ett redan befintligt äktenskap eller före vigseln. I det sistnämnda fallet träder avtalet i kraft endast efter äktenskapets ingående (§ 1408 i BGB).