4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Tyskland drivs det s.k. ”registret över förmögenhetsförhållanden för makar” av de regionala domstolarna [d.v.s. för delstaterna eller ”Länder”].

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Bestämmelser som avviker från gemenskapen av förvärvade vinster som det lagstadgade förmögenhetsförhållandet för makar samt tillämpning av utländskt förmögenhetsförhållande för makar kan registreras i detta register.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Detta register är offentligt och kan tillfrågas av berörda parter.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Äktenskapsförordets giltighet beror inte på dess införande i registret. För att åberopa ett avtalsenligt förmögenhetsförhållande för makar eller ett utländskt förmögenhetsförhållande för makar gentemot tredje part är det dock nödvändigt att ett äktenskapsförord är registrerat vid registret över förmögenhetsförhållanden för makar enligt § 1412 i BGB (om tillämpligt, tillsammans med artikel 16 paragraf 1 i EGBGB).