6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Först fastställs makens arvslott i enlighet med de arvsrättsliga principerna med avseende på den avlidnas arvtagare. Om den avlidna efterlämnar barn eller barnbarn ska den efterlevande makens arvslott uppgå till en fjärdedel av kvarlåtenskapen (§ 1931 paragraf 1 i BGB). Om den avlidna inte efterlämnar några barn eller barnbarn är dennes föräldrar och syskon arvtagare precis som den efterlevande maken (§ 1925 i BGB). I det fallet har den efterlevande makens arvslott ökat till hälften (§ 1931 par. 1 BGB). Endast om den avlidna varken efterlämnar föräldrar, syskon, syskonbarn eller mor- och farföräldrar kommer maken att erhålla hela kvarlåtenskapen (§ 1931 paragraf 2 i BGB ).

Förmögenhetsförhållandet för makar kan påverka makens faktiska andel i ett andra skede:

  • Enligt gemenskapen av förvärvade vinster uppfylls den efterlevande makens anspråk på utjämning av möjligt överskott genom att dennes arvslott ökas med en fjärdedel av kvarlåtenskapen (§ 1371 paragraf 1 i BGB). Till exempel skulle den efterlevande maken erhålla hälften av kvarlåtenskapen om den avlidna efterlämnade barn eller barnbarn.
  • Enligt förhållandet av separation av tillgångar skulle maken endast få sin arvslott. Dock skulle arvslotten ökas till hälften/en tredjedel av kvarlåtenskapen om den efterlevande maken ärver tillsammans med ett barn/ två barnbarn (§ 1931 paragraf 4 i BGB).
  • Om äktenskapet upplöses genom en av makarnas dödsfall under förhållandet av gemensam egendom blir den avlidna makens andel i den gemensamma egendomen del av kvarlåtenskapen. Arvsrätten för den efterlevande maken genomförs enligt de allmänna bestämmelserna (§ 1482 i BGB).

Makarna kan fritt välja alternativa överenskommelser för arv vid dödsfall och komma överens om ömsesidiga bestämmelser i form av (gemensamma) testamenten eller arvsavtal. Efter en av makarnas dödsfall får inte den efterlevande makens nya testamente avyttra egendomen på ett sådant sätt som strider mot bestämmelserna i ett gemensamt testamente eller ett arvsavtal, om dessa bestämmelser föreskrivs som ömsesidigt bindande (till exempel kan inte den efterlevande makens nya testamente avyttra makarnas egendom om detta skulle skada gemensamma ättlingar som utnämnts genom obligatoriska bestämmelser som arvtagare till hela kvarlåtenskapen vid dödsfall av dennes partner, se § 2269 i BGB).