8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Till den 30 september 2017 tillgodosåg tysk lag bestämmelserna kring registrerade partnerskap, en rättslig institution motsvarande giftermål och reserverad för samkönade par i enlighet med Lagen om registrerade partnerskap (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

Lagen av den 20 juli 2017, vilken introducerar rättigheterna till giftermål för samkönade par (se den tyska officiella tidningen BGBL. I, s. 2787), vilken trädde i kraft den 1 oktober 2017, tillät giftermål för samkönade par. Homosexuella giftermål är föremål för samma bestämmelser som giftermål mellan heterosexuella, så att adoptioner nu också är möjligt.

Redan registrerade partnerskap fortsätter att finnas såvida inte båda parter förklarar inför justitiesekreteraren att de önskar ingå livslångt partnerskap (se § 20a LPartG). Med möjliggörandet av giftermål för samkönade par, har registrerade partnerskap förlorat sitt syfte. Som en konsekvens härav, är det inte längre möjligt att ingå registrerat partnerskap.

Inom ramen för deras giltighet, har den tyska lagstiftaren tillgodosett speciella konfliktregler för homosexuella äktenskap och registrerade partnerskap: deras tillkomst, generella och egenskapseffekter så väl som deras upphävande, styrs av de omfattande bestämmelserna i det land där de är registrerade (art. 17 b, para. 1 i samförstånd med underparagraf 4 i introduktionslagen till den tyska civilbalken, EGBGB, där så är tillämpligt). Om det finns registrerade partnerskap eller samkönade äktenskap mellan samma personer i olika stater, är det äktenskap som senast ingicks bindande från dess slutsatsers avfattande (art. 17b paragraf 3 i samförstånd med 4 EGBGB, där så är tillämpligt).

Lagvalsreglerna tillämpliga för heterosexuella partnerskap registrerade utomlands är kontroversiella.