1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Makarnas förmögenhetsförhållanden regleras av den lag som var tillämplig på deras personliga förhållanden omedelbart efter äktenskapets ingående (artiklarna 14 och 15 i den grekiska civillagen, hädanefter kallad HCC), i följande ordning 1. lagen i det land makarna senast haft gemensamt medborgarskap om en av dem fortfarande är medborgare i detta land, 2. i avsaknad därav, lagen i det land där de hade sin senaste gemensamma hemvist under äktenskapet och 3. i avsaknad därav, den lag som makarna har närmast anknytning till.

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makarna kan inte genom avtal välja vilken lag som ska tillämpas på deras egendom. Haagkonventionen av den 14 mars 1978 som hänvisas till ovan har inte ratificerats av Grekland. Följaktligen är de grekiska reglerna om internationell privaträtt tillämpliga ex lege.