2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Det finns två regelsystem som reglerar makars förmögenhetsförhållanden:

Regelsystemet för åtskiljande av egendom/delaktighet i förvärvande (artiklarna 1397-1402 HCC):

Detta regelsystem gäller när makarna inte slutit annat avtal. Regelsystemet för åtskiljande av egendom/delaktighet i förvärvande (artikel 1397 HCC) stadgar att makarnas enskilda egendom inte påverkas av äktenskapet. Egendom som makarna ägt före och förvärvat under äktenskapet förblir deras enskilda egendom och de är enskilt ansvariga för sina egna skulder med sin enskilda egendom. Vid äktenskapets upplösning har vardera maken rätt att få en andel av den värdeökning som den andra makens egendom undergått efter ingående av äktenskapet om han/hon har bidragit till denna ökning (se 5.1.).

Regelsystemet för egendomsgemenskap (artiklarna 1403–1415 HCC):

Regelsystemet för egendomsgemenskap är inte lika ofta använt. Det innebär att makarna väljer att etablera en egendomsgemenskap där båda har lika stora andelar i varandras egendom, men utan att makarna har rätt att överlåta denna andel.

Tillgångar som ingår i egendomsgemenskapen (artikel 1405 HCC):

Om avtalet inte innehåller några bestämmelser om egendomsgemenskapens omfattning kommer detta regelsystem att omfatta alla tillgångar som vardera maken förvärvat mot en motprestation under äktenskapet, dock inte inräknat inkomst från egendom som denna make ägt före äktenskapet. Följande är inte gemensam egendom även om den förvärvats mot en motprestation 1. tillgångar som är avsedda endast för vardera makens personliga bruk eller för användning i dennes yrkesutövning och relevanta hithörande, 2. de fordringar som specificeras artiklarna 464 och 465 HCC (fordringar som till sin natur har så nära anknytning till en person att de inte kan överflyttas eller avskiljas från personen eller fordringar som enligt avtal inte ska underkastas sådan överflyttning) och 3. upphovsrätt.

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

En tillgång presumeras vara en del av den gemensamma egendomen om inget annat visas.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Makarna har inte någon skyldighet att upprätta en förteckning över tillgångar.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

  • Enligt regelsystemet för åtskiljande av egendom/delaktighet i förvärvande ansvarar vardera maken för förvaltning och överlåtelse av sin enskilda egendom. En av makarna kan dock medge sin make rätt att förvalta hans/hennes enskilda egendom, utan att denna make är förpliktigad att lämna över inkomst som härrör från hanteringen av dessa tillgångar om inte avtal har slutits om motsatsen. Sådan inkomst ses som en del av förpliktelsen att bidra till att uppfylla familjens behov (artikel 1399 HCC).
  • Enligt regelsystemet för egendomsgemenskap ska makarna själva avtala om vem som ska förvalta den gemensamma egendomen och vem som har rätt att överlåta dem. Likaså ska de själva avtala om det ska finnas ett krav om samtycke från den andra maken när de har kommit överens om vilken make som ska förvalta tillgångarna.

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Enligt båda systemen råder principen att en rättshandling som utförs av en av makarna endast är bindande för denne make Enligt systemet för egendomsgemenskap blir dock den maken som inte ådragit sig skulderna subsidiärt ansvarig för skulder som en make/maka ådragit sig under äktenskapet och som är anknutna till förvaltningen av den gemensamma egendomen och familjens behov (se 2.6.b).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

  • Enligt regelsystemet för åtskiljande av egendom/delaktighet i förvärvande är endast den maken som har ådragit sig skulderna under äktenskapet ansvarig för dem. Fordringsägare kan endast få sin fordran betald ur den lånande makens enskilda tillgångar.
  • Enligt regelsystemet för egendomsgemenskap ligger ansvaret för skulder som ådragits under äktenskapet och som är anknutna till förvaltningen av den gemensamma egendomen och familjens behov på den make som ådragit sig skulderna. Fordringsägarna kan få sin fordran betald ur dennes enskilda egendom och ur den gemensamma egendomen (och om denna egendom inte är tillräcklig, även upp till halva fordran ur gäldenärens makes enskilda egendom, artikel 1410 HCC). Vid personliga skulder och skulder som inte är knutna till gäldenärens rättighet att förvalta den gemensamma egendom kan fordringsägare få sin fordran betald ur gäldenärens enskilda egendom och endast om denna egendom inte är tillräcklig får fordringsägaren kräva betalning ur den gemensamma egendom och även då endast för upp till halva dess värde (artiklarna 1408–1409 HCC).