3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makarna kan besluta om sin förmögenhetsordning genom ett äktenskapsförord där de väljer att regelsystemet för egendomsgemenskap ska vara tillämpligt så länge som ett sådant avtal inte bryter mot några tvingande lagar. I äktenskapsförordet kan makar reglera detaljer om vilken omfattning som den gemensamma egendomen ska ha, hur den gemensamma egendomen ska förvaltas, när den upphör, osv. Detta avtal får inte hänvisa till sedvänjor, ej gällande lagar, eller lagar från andra länder.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Formkrav för att anta regelsystemet för egendomsgemenskap är a) att avtalet har formen av en officiell handling och b) att det måste föras in i ett särskilt offentligt register som finns för detta syfte (artikel 1403.2 HCC). Makar som är intresserade av att utarbeta ett sådant äktenskapsförord måste kontakta en civilnotarie för att få det upprättat.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Äktenskapsförordet kan upprättas både före och under äktenskapet och börjar gälla när det har registrerats i det särskilda offentliga registret.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makar kan fritt ändra det befintliga äktenskapsförordet i enlighet de villkor som anges i punkt 3.2.